Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in'in �ay k�lt�r�

(GMT+08:00) 2008-02-01 19:00:16 cri

    �ay, �inlilerin en sevdi�i i�ecek. �in'in tarihinde �ayla ilgili �ok say�da kay�t bulunuyor. �ay�n ne zaman ortaya ��kt��� bilinmemesine ra�men, d�nyan�n bir�ok b�lgesine yay�lm�� �ay k�lt�r�n�n �in'den kaynakland��� kan�tlanm�� bir ger�ek. Bu nedenle, �ay�n ilk olarak �inliler taraf�ndan ke�fedildi�i, d�nyan�n di�er b�lgelerindeki �ay i�me ve �ay yeti�tirme al��kanl�klar�n�n da do�rudan veya dolayl� olarak �in'den etkilendi�i savunuluyor. Dolay�s�yla �in hakl� olarak "�ay memleketi" olarak nitelendiriliyor.

    Ger�ekten de �ay, �in ulusunun gururudur. Bug�n, d�nyada en pop�ler olan alkols�z �� i�ecekten biri olan �ay�n, 21. y�zy�l�n i�ecek kral� haline gelmesi bekleniyor. �u an, d�nyadaki 50'den fazla �lkede �ay i�iliyor.

    �in'in 5 bin y�ll�k k�lt�rel geli�me tarihine bak�ld���nda, �ay yeti�tirme ve i�me ile �in'in k�lt�rel geli�mesi aras�nda s�k� bir ba�lant� bulundu�u g�r�lebilir. Edebiyat, g�zel sanatlar, m�zik ve dans alanlar�nda �ay� konu alan bir�ok eser bulunuyor. �ay insan ya�am�yla s�k� s�k�ya ba�l� oldu�u i�in, uzun y�llar boyunca yayg�n bir �ay k�lt�r� olu�mu�tur.

    �ay �inliler i�in �zel bir anlam ta��r. �inliler, �ay�n tad�n� �ok sever, gen� ya�ta i�meye ba�lar ve hi�bir zaman da bu i�ecekten b�kmaz. Hatta g�n�m�zde �ay, giderek daha pop�ler bir i�ecek haline gelmektedir. �inliler �ay� o kadar �ok sever ki, yaln�zca �ay i�mekle �aya olan sevgilerini g�steremiyorlarm�� gibi, �ay k�lt�r�n� s�rd�rmek i�in de �ayla ilgili yaz� ve �iirler yazar. Bu nedenle, �in'de �zel olarak �ay� konu alan kitaplar ortaya ��km��t�r. Bunlardan en �nl�s� Tang Hanedan� d�neminde Lu Yu taraf�ndan yaz�lan "�ay Kitab�"d�r. "�ay Kitab�"n�n i�eri�i �ok zengindir. 7 binden fazla kelime i�eren bu eserde, �ay yeti�tirme, �ay toplama, �ay yapma ve �ay i�me gibi �ayla ilgili �e�itli konular yer almaktad�r. Bunun yan� s�ra, eserde �aya ili�kin �iirler de ge�mektedir.

    �inliler, �ay haz�rlamaya da b�y�k �nem verir. �ay�n kendi rengi, tad� ve kokusunun yeterince ��kmas�, hi� de kolay bir i� de�ildir. Farkl� �aylar�n �zelliklerine g�re, farkl� haz�rlama teknikleri ve y�ntemleri uygulan�r.

 

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040