Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Olimpiyat �r�nleri kap�� kap�� sat�l�yor

(GMT+08:00) 2008-02-22 19:09:56 cri

  Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n yakla�mas� ile k�� s�mestr tatili ve Bahar Bayram�'ndan dolay�, Beijing piyasas�nda olimpiyat �r�nlerinin sat��lar� rekor k�rd�.

  Beijing'in en i�lek caddelerinden biri olan Wangfujing Caddesi'ndeki El Sanatlar� Ma�azas�'nda, �e�itli olimpiyat �r�nlerinin sat�ld��� b�l�mde, tezg�htarlar fiyat ve mallarla ilgili ayr�nt�l� bilgi almak isteyen m��terilere yeti�mek i�in canla ba�la �al���yordu. Kasalar�n �n�nde de uzun kuyruklar olu�mu�tu. Olimpiyat mallar� sat�lan di�er d�kk�nlardaki durum da ayn�yd�.

  Bahar Bayram�'n�n yakla�mas� nedeniyle, memleketlerine gitmek isteyenler e�e dosta hediyeler almak istedi. �yle olunca, olimpiyat mallar� iyi bir se�enek oldu. Bu da olimpiyat mallar�n�n sat���nda b�y�k art�� ya�anmas�n�n nedenlerinden biri oldu.

  Wangfujing Caddesi'nde olimpiyat mallar� i�in sat�� izni alan bir d�kkan�n m�d�r� Bayan Jiao, k���k maskot bebekler gibi baz� orta ve k���k boy hediyelik e�yalar�n en �ok sat�lan mallar aras�nda bulundu�unu, bu t�r mallar� alanlar�n �o�unun, ��renciler ve d���k gelirli insanlar oldu�unu, ��nk� s�z konusu hediyelik e�yalar�n�n fiyatlar�n�n ucuz oldu�unu s�yledi.

  Olimpiyat mallar� sat�lan d�kkanlarda rengarenk e�yalar sat�l�yor. Bu mallardan olimpiyatlarla ilgili pul ve hat�ra paralar�n�n yan� s�ra, madalya, me�ale, elbise, amblem, maskot ve hatta olimpiyat oyunlar�n�n amblemini ta��yan amblaj ka��tlar� bile bulunuyor

  Daha �nceki olimpiyat oyunlar�nda oldu�u gibi, Beijing Olimpiyat Oyunlar� mallar� aras�nda da, en �ok sevilen e�ya, maskot "Fuwa Bebekleri"dir. Be� sevimli Fuwa Bebe�inin imajlar�, bir�ok olimpiyat mal� �zerine bast�r�ld� ve bu gibi mallar da iyi sat�lan e�yalardan oldu.

  Maskotun, olimpiyat oyunlar�na "u�ur" getirece�ine inan�l�yor. Maskot kullan�m�, ilk defa 1972 y�l�nda M�nih'te d�zenlenen 20. Olimpiyat Oyunlar�'nda ortaya ��kt�. Alman sanat��lar, k���k bir av k�pe�i imaj�n�, oyunlar�n maskotu olarak tasarlad�lar. Ondan sonra, maskot, olimpiyat oyunlar�n�n imaj �zelliklerini olu�turan �nemli par�alardan biri haline geldi.

  5 A�ustos 2004'te, Beijing Olimpiyat Oyunlar� mallar�n�n sat���na ba�lanmas�ndan bu yana, �lke genelinde �zel sat�� izni alan d�kkanlar�n say�s� 2000'i a�t�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040