Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Dunhuang Duvar Resimleri

(GMT+08:00) 2008-02-29 18:15:34 cri

   Dunhuang Duvar Resimleri, �in'in Gansu eyaletinde yer alan Dunhuang Ma�aralar�'nda bulunan duvar resimleridir. Dunhuang Duvar Resimleri, Dunhuang b�lgesindeki Mogao Ma�aralar�, Xuqian Budist Ma�ralar� ve Anxi Yulin Ma�aralar�'na ba�l� 552 ma�arada bulunuyor. 50 binden fazla metrekarelik duvar resimlerine sahip olan Dunhuang Ma�aralar�, �in'de hatta d�nyada en �ok duvar�n bulundu�u ma�aralar toplulu�udur. Dunhuang Duvar Resimleri, b�y�k �ap� ve g�zel tekni�iyle Dunhuang sanat�n�n en �nemli par�alar�ndan biridir. Rengarenk i�eriklere sahip Dunhuang Duvar Resimleri, di�er dini sanatlar oldu�u gibi, tanr� imajlar�, tanr�lar�n faaliyetleri, tanr�lar aras�ndaki ili�kiler ve tanr� ile insanlar aras�ndaki ili�kileri talif ederek, insanlar�n g�zel hayallerini g�steren, insanlar�n ruhlar�n� teselli eden bir sanatt�r.

Dunhuang Duvar Resimleri, i�erik bak�m�ndan ��yle s�n�fland�r�l�r:

1. Budist resimleri

Bir dini sanat olarak, Dunhuang Duvar Resimleri'nin en �nemli par�alar�ndan Budist resimleridir. Bunlar aras�nda, �e�itli Budist resimleri vard�r. Bu Budist imajlar�n�n �o�u, Budizm anlatma resimlerinde g�r�l�r. Yaln�zca Mogao Ma�aralar�'nda Budizm anlatma konusunu alan resimlerin say�s� 933'e ve �e�itli g�r�n��teki Budist imajlar�n�n say�s� 12208'e ula�t�.

2. Budizm'i sanat y�netimiyle anlatma resimleri

Resim ve edebiyat gibi sanat �sluplar�yla, derin olan Budizm d���ncelerini kolay bir �ekilde anlatan �ok say�da resim de vard�r.

3. Geleneksel efsane konulu resimler

Kuzey Wei D�nemi'nde(386-534 y�llar� aras�nda) Dunhuang Ma�aralar�'nda Taosizm d���ncelerini ta��yan efsane konusunu alan resimler ortaya ��kt�.

4. Destekci resimleri

Destekciler, o zaman Budizm'e inanan ve ma�aralar�n in�as�na mali destek verenlerdir. Bu insanlar, Budizm'e sad�k oldu�unu g�stermek ve isimlerini tarihte ebediyen b�rakmak i�in, ma�aralar� in�a ederken ma�aralar i�inde kendisi, soyu, ailesi ve u�aklar�n�n proterlerini yapt�rd�. Bu proterler,destekci resimeleri olarak adland�r�ld�.

5. S�s resimleri

Renk renk s�s resimleri, esas olarak ma�ara yap�lar�n�, bazen de masa, k�yafet veya ba�ka e�yalar� s�slemeyi ama�l�yor. S�s resimleri, �a�lar�n de�i�mesiyle birlikte geli�iyor. �ok de�i�ik olan s�s reimleri, y�ksek resim tekni�i ve zengin hayal g�c�n� ta��yor.

6. Hikaye resimleri

Daha geni� insanlar� �ekmek, Budizm kitaplar� ve Budizm ruhlar�n� yayg�nla�t�rmak i�in, soyut ve derin olan Budizm ruhlar�, kolayca anla��lan, basit ve somut y�ntemlerle insanlara tan�t�lmal�d�r. Bu nedenle, ma�aralar i�inde �ok say�da hikaye resimi yap�ld�. �nsanlar, bu resimleri seyrederken etkilenir. Hikaye resimleri, zengin ve duyguland�r�c� i�erik, yo�un ya�am havas� ve b�y�k �ekicili�e sahiptir.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040