Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Yunnan'�n "�� A�amal� �ay"�

(GMT+08:00) 2008-03-14 16:01:49 cri

    �in'in Yunnan b�lgesi ile �ay aras�nda s�k� bir ili�ki vard�r. Yunnan, yaln�zca �ay a�ac�n�n be�i�i de�il, d�nyada �ay�n ta��nd��� en tehlikeli yollardan biri olan "Chamagudao"nun da kayna��d�r. Yunnanl�lar �ay i�meyi �ok sever. Yunnan'da toplu halde ya�ayan 26 etnik gruba mensup insanlar, kendilerine �zg� y�ntemlerle �ay i�er.

    Yunnan'�n Dali kentinde yer alan tan�nm�� Cang Da��'n�n ete�inde, konuksever Bai etnik grubu, misafirlerini b�lgeye �zg� "�� A�amal� �ay"la kar��l�yor.

    "�� A�amal� �ay"�n ilk �ay�, ac� �ay olarak adland�r�l�r. Bu, bir insan�n, ac� �ekerek ba�ar�ya ula�mas�n� simgeler. �lk �nce kaliteli ye�il �ay, toprak kap i�ine konulur ve ate�te k�zd�r�l�r. �ay yapraklar� sarar�nca ve �ay kokusu etrafa yay�l�nca, az miktarda kaynar suyla demlenir ve ate�te biraz daha �s�t�l�r. �ay suyu kehribar rengine d�n��t���nde �aydanl��a konulur ve ikram edilir.

    Ya�am�n �nce ac� sonra tatl� olmas� anlam�na gelen ikinci �ay, ilk a�amada haz�rlanan �aya �eker, ceviz ezmesi ve susam tozu gibi malzemeler eklenerek haz�rlan�r.

    ���nc� �ay�n haz�rlanmas� ise ��yledir: �ay suyuna siyah �eker, bal ve biber gibi malzemeler eklenir. Hem g�zel kokulu ve tatl�, hem de biraz ac� olan ���nc� �ay, insanlar�n kazand��� ba�ar�lardan tat almalar�n� simgeler.

    Yunnan'a giderseniz genellikle bu t�r bir t�rene davet edilirsiniz. Bai etnik grubuna mensup g�zel bir k�z, sahne ortas�nda oturarak �ay haz�rlar, alt� gen� delikanl� da iki grup halinde "�� �ay" t�renini canland�r�r.

    Rivayete g�re, "�� �ay", �in'in eski �a�lar�nda Nanzhao kral�n�n de�erli konuklar�n� a��rlad��� bir �ay i�me t�renidir; daha sonra halk aras�nda yayg�nla�m�� ve g�n�m�ze kadar gelmi�tir. �lk �ay�n ac�, ikinci �ay�n tatl� ve ���nc� �ay�n tad�n�n a��zda uzun s�re kalmas� "�� �ay"�n �zelli�idir.

    "�� �ay"�n demlenme ve i�ilme s�reci, yakla��k yar�m saat s�rer. Asl�nda, geleneksel anlamda �ay bitkisinden yap�lmayan "�� �ay", �inlilerin �nl� ye�il �ay� Longjing �ay�yla kay�slanamaz. Ancak, "�� �ay"�n demlenme ve i�ilme s�recinde, Bai milliyetinin konukseverli�ine tan�k olursunuz. Bai delikanl�lar�n �ay� iki elle ve b�y�k sayg�yla konuklara sunmas� da �ay i�enleri ayr�ca duyguland�r�r.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040