Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

K�rm�z� seramik sanat�

(GMT+08:00) 2008-03-21 19:11:36 cri

K�rm�z� serami�in ne zaman icat edildi�i, �in'in seramik tarihinde uzun zamand�r cevab� bulunamayan bir sorudur. Ming ve Qing hanedanlar�na ait tarihi kitaplarda ise, k�rm�z� seramik kaplar�n�n Ming Hanedan�'na ba�l� Hongzhi ve Zhengde d�nemlerinde, Jinsha Tap�na��'ndaki rahipler taraf�ndan icat edildi�i ileri s�r�l�yor.

1976 y�l�nda, Jiangsu eyaletinin Yixing il�esindeki Hongqi Seramik Fabrikas�'n�n in�as�nda, k�rm�z� seramik �reten bir tarihi oca��n siti ortaya ��kt� ve Yixing'deki seramik �retiminin Yeni Ta� Devri'nde ba�lad��� do�ruland�. Uzun bir ge�mi�e sahip olan Yixing il�esi, ilk olarak 2000 y�l �nce Qin Hanedan� d�neminde kurulmu�tu. Yeni Ta� Devri'nde, �al��kan Yixingliler seramik �retimini ba�latm��t�. Yixing'de yap�lan arkeolojik kaz�larda be�i Yeni Ta� Devri'ne ait yedi tarihi k�lt�rel sit bulundu. Ayr�ca 100'e yak�n tarihi seramik oca�� da ke�fedildi. Bunlar aras�nda, Han Hanedan�'na ve Alt� Hanedan�'na ait ��er, Sui, Tang ve Be� Krall�k hanedanlar�na ait dokuz, Song ve Yuan hanedanlar�na ait 20, Ming ve Qing hanedanlar�na ait 60'tan fazla seramik oca�� bulunuyor.

�in'in k�rm�z� seramik sanat eserlerinin b�y�k �o�unlu�unu �aydanl�k ve �ay fincanlar� olu�tururken, az say�da vazo, kalemlik, k�se, tabak ve seramik oymac�l��� eserleri de bulunuyor. K�rm�z� seramikten yap�lan �aydanl�k, Song Hanedan�'nda ortaya ��kt�, Ming ve Qing hanedanlar�nda yayg�nla�t� ve g�n�m�ze kadar s�regeldi. Ming Hanedan�'n�n ortalar�ndan itibaren, �iir, �in hatt�, resim, oymac�l�k ve heykelt�ra�l�k gibi sanat �sluplar�n� bir araya getiren k�rm�z� seramik sanat� olu�turuldu.

Ming ve Qing hanedanlar�nda, Yixing'deki k�rm�z� seramik sanat� �ok h�zl� geli�meye ba�lad�. Tan�nm�� zanaatkarlar taraf�ndan yap�lan k�rm�z� seramikten �aydanl�klar, g�zel bi�imleri ve sade renkleriyle birer sanat eseri haline geldi.

Ming Hanedan�'n�n Wanli d�neminden Ming Hanedan�'n�n son d�nemine kadar olan zaman diliminde, k�rm�z� seramik sanat�n�n geli�mesi zirveye ��kt�. Bu d�nemlerde, k�rm�z� seramik �aydanl�k �retimi alan�nda bir�ok tan�nm�� isim ortaya ��kt�. Son y�llarda, k�rm�z� seramik �aydanl�k �retiminde b�y�k geli�me ya�an�rken, s�rekli yeni t�rler ortaya ��kt�. Eskiden 40-50 kadar olan k�rm�z� seramik �aydanl�k t�rleri, 600'� ge�ti. Sanat��lar, geleneksel oymac�l�k y�ntemiyle, resim ve �in hatt� gibi sanat �sluplar�yla k�rm�z� seramik �aydanl�klar� s�sl�yor ve k�rm�z� seramik �aydanl�klar� birer sanat eseri haline getiriyor.

K�rm�z� seramik �aydanl�klar, d�nyada bi�im bak�m�ndan en zengin sanat t�rlerinden biri kabul edilir. Ming ve Qing hanedanlar�nda onlarca tan�nm�� k�rm�z� seramik �stad� ortaya ��kt� ve m�cevher de�erinde �ok say�da eser yaratt�lar. Bu �statlar, �in'in seramik tarihinin geli�mesinde parlak bir sayfa a�t�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040