Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

A�a� k�k� oymac�l���

(GMT+08:00) 2008-03-07 13:05:15 cri

 

    A�a� k�k� oymac�l���, �in'in geleneksel halk sanatlar�ndan biridir. Bug�nk� program�m�zda sizlere bu sanat� tan�taca��z.

    1. A�a� k�k� oymac�l���n�n tarihi

    �in'in en eski a�a� k�k� oyma eseri, 2300 y�l �ncesine dayan�yor. Bu eser, Sava�an Devletler d�nemindeki Chu Krall���'na ba�l� bir mezardan ��kar�ld�. Sui ve Tang hanedanlar� d�neminde (581-907 y�llar� aras�nda), Li Bi adl� biri, a�a� k�k�n� "ejderha pen�esi" �eklinde yontarak imparatora sunmu�. �in'in son iki feodal hanedan� Ming ve Qing hanedanlar�nda ise, a�a� k�k�nden e�ya veya insan fig�rleri oyulmaya ba�land�. G�n�m�zde halen devam eden bu halk sanat�, giderek daha �ok insan taraf�ndan seviliyor.

    2. A�a� k�k� oymac�l���nda �sluplar

    Bu sanat dal�nda, a�a� k�k� do�al �ekline g�re yontulur. K�vr�ml�, yara izli, i�b�key veya d��b�key gibi a�a� k�k� �ekillerine s�k rastlan�r. A�a� k�k� oymac�l���nda iki �slup vard�r. Birincisi, basit oymac�l�k. Bu �slupta sanat��, a�a� k�k�n�n do�al �ekline g�re, gereksiz dallar� keser ve fazla oyma yapmaz. �kincisi, karma��k oymac�l�k. Bu �slupta ise sanat��, a�a� k�k�n�n �nemli bir b�l�m�n� titizlikle oyarak, kendi d���ncesine g�re ona yeni bir bi�im vermeye �al���r.

    3. A�a� k�k� oymac�l���n�n yarat�m s�reci

    �lk olarak, malzeme se�ilir. A�a� k�kleri genellikle ilkbahar�n ba�lar�nda veya k�� mevsiminde, ormanlardan veya nehir kenarlar�ndan toplan�r. Bunun yan� s�ra, a�a� k�k�n�n niteli�i ve bi�imine bak�l�r; genellikle sert ve �ekilli k�kler tercih edilir. Daha sonra, eserin konusu d���n�l�r. Konu belirlenirken, dikkat edilmesi gereken bir nokta, k�k�n do�al bi�iminin bozulmamas�d�r. Son olarak, a�a� k�k�n�n kabu�u soyularak temizlenir ve oyulur.

    4. A�a� k�k� oymac�l���n�n ayr�cal�klar�

    A�a� k�k� oymac�l���, di�er sanatlardan farkl� olan birka� �zelli�e sahiptir. Birincisi, do�all�k. A�a� k�k� oymac�l���nda malzeme olarak do�adaki a�a� k�kleri kullan�l�r. �kincisi, biriciklik. D�nyada bi�imi tamamen ayn� olan iki a�a� k�k�n�n bulunmas� imk�ns�zd�r. �e�itli bi�imlere sahip olan a�a� k�klerinin her biri, kendine �zg�d�r. Bu nedenle, yarat�lan eserleri taklit etmek hemen hemen imk�ns�zd�r. ���nc�s�, eksiklik. �nsanlar�n zihninde, kurumu� a�a�lar ve kopar�lm�� k�kler m�kemmel de�ildir. A�a� k�kleri, yaln�zca bir sanat eseri olarak oyulduklar� zaman bu eksiklik g�zelli�e d�n���r. Bu bak�mdan, a�a� k�k� oymac�l���, g�zelli�i fark eden ve ortaya ��karan bir sanatt�r.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040