Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

14 y�l �nce yurtd���na ka��r�lan bir Budist heykeli vatana d�nd�

(GMT+08:00) 2008-01-18 16:36:23 cri
   14 y�l �nce yurtd���na ka��r�lan, Kuzey Wei (386-584 y�llar�) d�nemine ait bir ta� Budist heykeli, 9 Ocak 2008'de, �in'in Shandong eyaletine d�nd� ve Shandong M�zesi'nde sakland�. Y�ksekli�i 120.5 sentimeter olan bu Budist heykeli, 1994 y�l�nda Shandong eyaletinde �al�nm��t�. 1995 y�l�nda, heykel, Japonya'daki bir dini �rg�t olan Shinji Shumeikai taraf�ndan 2 milyon ABD dolar�na �ngiltere'den sat�n alarak, �rg�te ba�l� Miho M�zesi'nde sakland�. 2000 y�l�nda, �in Devlet Tarihi Eserler M�d�rl��� ve Japonya Shinji Shumeikai �rg�t� aras�nda sekiz ay s�ren bir m�zakere yap�ld� ve m�zakere sonucunda Japonya taraf�, �in-Japonya dostluk ili�kilerinden yola ��karak, heykeli kar��l�ks�z olarak iade etmeye raz� oldu. Japonya taraf�n�n ciddi ekonomik kayb� ve kar��l�ks�z iade etme �eklinde dostluk tavr�n� g�z �n�nde bulunduran �in, s�z konusu Budist heykelinin Miho M�zesi'nde 2007 y�l�na kadar �d�n� olarak sergilenmesi ve m�zenin 10. kurulu�u dolay�s�yla d�zenlenen faaliyetlerin bitiminden sonra Shandong'a iade edilmesini kabul etti.

   Shandong Eyaleti Tarihi Eserler M�d�r Yard�mc�s� You Shaoping �unlar� s�yledi: "Bu heykel, �in'in Qingzhou b�lgesi ve �evre b�lgelerindeki Budist heykelinin tipik �zelliklerini ta��yan, �u ana kadar Qingzhou b�lgesinde bulunan en nazik bir heykeldir. Bunun de�eri, Longmen Ma�aras� ve Yungang Ma�aras�'ndaki heykelerle ayn� d�zeydedir."

   4 Temmuz 1994 gecesinde, Shandong eyaletine ba�l� Boxing �l�esi Tarihi Eserler Y�netim B�rosu'nda saklanan Kuzey Wei d�nemine ait bir ta� Budist heykeli �al�nd�. Olay�n ard�ndan, �in Devlet Tarihi Eserler M�d�rl��� derhal olay� yurti�inde duyurdu.

   Ancak o zaman, �in ve �nterpol'e ba�l� ka��r�lan sanat eserleri kaydetme ve y�netim birimi aras�nda normal ileti�im mekanizmas�n�n olu�turulmamasndan dolay�, s�z konusu heykel, 1995 y�l�nda �ngiltere'nin antika sanat eserleri pazar�nda Japonya'n�n dini �rg�t� Shinji Shumeikai taraf�ndan 2 milyon ABD dolar�na sat�n al�nd� ve �rg�te ba�l� Miho M�zesi'nde sakland�. 6 Nisan 2001'de, Shandong Eyaleti K�lt�r M�d�rl��� ve Shinji Shumeikai aras�nda Japonya'da "Memorandum" ve "Heykelin �d�n� Olarak Sergilenmesi Protokol�" imzalanarak, Budist heykelinin sahipli�i, �in'e iade edildi.

   Shandong K�lt�r Genel M�d�r Yard�mc�s�, Shandong Tarihi Eserler M�d�r� Xie Zhixiu, 9 Ocak 2008'de Budist heykelinin iade edilmesi dolay�s�yla d�zenlenen bas�n toplant�s�nda �unlar� s�yledi: "S�z konusu sorunun ��z�lmesi, �in'in, ilk kez halk aras�ndaki dostluk m�zakeresi yoluyla ka��r�lan tarihi eserlerin iade edilmesi sorunun ��z�m�ne bir ilke imza atm�� ve �in'in, hatta uluslararas� toplumun bu t�r sorunu ��zmesi i�in bir �rnek sunmu� oldu."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040