Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Tu�la oymac�l���

(GMT+08:00) 2008-01-25 08:59:12 cri

    Bug�nk� program�m�zda, sizlere �in'in halk aras�ndaki geleneksel sanatlar�ndan biri olan "tu�la oymac�l���"n� tan�taca��z.

    Tu�la oymac�l���, yap� �zerinde kullan�lan bir s�sleme sanat�d�r. Tianjin b�lgesindeki tu�la oymac�l���, zengin �e�itlili�i, titiz ayr�nt�lar� ve ola�an�st� oyma tekni�iyle �n kazanarak, �in'in halk aras�ndaki yap� sanat�nda �nemli bir yer edinmi�tir.

    Tianjin'in tu�la oyma sanat�, mimarideki s�sleme sanat�n�n yayg�nla�t��� d�nemde ortaya ��km��t�r. �in'in Ming ve Qing hanedanlar�nda, zengin i�adamlar� ve �st d�zey y�neticiler, Tianjin kentinin Jinmen b�lgesinde ya��yordu. Bu ki�iler, zenginliklerini g�stermek i�in, l�ks evler yapt�r�rd�. Evlerinin g�rkem ve zerafetini sergilemek amac�yla, avlu duvarlar�n� tu�la oymac�l���yla s�sletirlerdi. Bu da, tu�la oymac�lar�n�n �o�almas� ve bu tekni�in geli�mesine yol a�t�.

    Qing hanedan�n�n Qianlong ve Jiaqing imparatorlar� d�nemlerinde, tu�la oymac�l���n� duvarc�lar yap�yordu. Ning Siye ve Ma Shihai, d�nemin en tan�nm�� duvarc� ustalar�yd�. Tianjin kentinin Hedong b�lgesinde ya�ayan Ning Siye �i�ek, ku� ve di�er hayvanlar� konu alan fig�rler i�lemi� ve �zellikle de maymun fig�r� konusunda ustala�m��t�. Ning Siye'nin maymunlar� betimleyen tu�la oyma eserleri o d�nemde b�y�k ilgi g�rm��t�r. Ma Shihai'�n tu�la oymalar� ise, basit ve kal�n �izgileriyle, �in'in kuzey sanat�n�n samimi �slubunu yans�t�r.

    Qing hanedan�ndaki Daoguang �mparatorlu�u d�neminde, Tianjin'in tu�la oymac�l���, art�k ba��ms�z bir profesyonel meslek haline gelmi�tir. Bu d�nemden sonra, tu�la oymac�l��� ku�aktan ku�a�a aktar�larak, bug�ne kadar varl���n� s�rd�rm�� ve teknik konusunda da b�y�k geli�me kaydedilmi�tir.

    Tu�la oymac�l���, esas olarak d�rt a�amadan olu�ur. �lk a�ama tu�lay� se�mek, ikinci a�ama tu�lan�n d�rt kenar�n� sade desenlerle s�slemek, ���nc� a�ama tu�la �zerine b��akla fig�r �izmek, son a�ama ise oymakt�r. Teknik bak�mdan olgunla�m�� olan ustalar, genellikle ���nc� a�amay� atlayarak, do�rudan d�rd�nc� a�amaya ge�er. �rne�in Ma Shunqing ve Liu Fengming, fig�r� zihinlerinde tasarlayarak do�rudan tu�la �zerine oyuyorlard�. Ancak, yaz� veya desen oymalar�n�n daha do�ru ve d�zg�n bir �ekilde oyulabilmesi i�in, bunlar�n �nceden f�r�ayla tu�la �zerine �izilmesi gerekiyordu.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040