Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in hat sanat�n�n atas�: Zhong Yao

(GMT+08:00) 2008-02-18 16:47:22 cri

    Zhong Yao (150-230), �in'in �� Krall�k d�nemindeki tan�nm�� bir hat sanat��s�d�r. Bug�nk� program�m�zda sizlere Zhong Yao'yu tan�taca��z.

    Zhong Yao, He'nan Eyaleti'nin Changge b�lgesinde do�du; k���k ya�lardan itibaren ola�an�st� zek�s� ve yetene�iyle kendini g�stermeye ba�lad�. Zhong Yao, �in hat sanat�nda bu kadar ilerlemesini, hocalar�na bor�lu. �ocuk ya�ta hat sanat�n� ��renen sanat��, daha sonra Liu Desheng ve Cai Yi gibi �statlardan ders ald�. Zhong Yao, b�y�k ba�ar�lara imza atan her sanat�� gibi, ba�kalar�n�n deneyimlerinden faydalanarak kendini s�rekli geli�tirdi.

    Zhong Yao, hat sanat�na b�y�k bir �al��kanl�k ve tutkuyla ba�l�yd�. �nl� hattat, �lmeden �nce o�lu Zhong Hui'yi yan�na �a��rarak, ona �in hat tekni�iyle ilgili bir kitap vermi� ve kendi hik�yesini anlatm��t�r. Zhong Yao, 30 y�l� a�k�n bir s�re boyunca kendini tamamen hat sanat�na vererek, Cai Yi'den �in hat sanat�n�n inceliklerini ��renmeyi ba�ard�. ��renme s�recinde Zhong Yao, gece g�nd�z demeden f�r�a ve m�rekkebe sar�l�yordu. Zhong Yao, arkada�lar�yla sohbet ederken yeri, gece yataktayken de yorgan� ka��t gibi d���nerek parmaklar�yla yaz� yaz�yordu. Bundan dolay� yorgan�n�n belli bir s�re sonra delik de�ik oldu�u anlat�l�r. Do�adaki �i�ek, ot, a�a�, b�cek, bal�k, ku� ve hayvanlar da ona hep hat sanat�n� hat�rlat�yordu. T�m bunlar, b�y�k ba�ar�lar�n ard�nda b�y�k �abalar�n yatt���n�n bir g�stergesidir. Zhong Yao ayr�ca, ba�kalar�n�n deneyimlerinden faydalanmaya da �nem vermi� ve meslekta�lar�yla f�r�a teknikleri �zerine tart��malar yapm��t�r.

    Zhong Yao ��rencilerinden de kendisi gibi titizlik bekleyen bir sanat��yd�. �rne�in, Zhong Yao'nun ��rencilerinden biri olan Song Yi, �ok �al��kan olmas�na ra�men, b�y�k bir ilerleme kaydedememi�ti. Zhong Yao'nun onu �ok sert ele�tirmesi �zerine Song Yi, tam �� y�l boyunca hocas�yla y�z y�ze gelmeye cesaret edemedi. Ancak sonunda Song Yi b�y�k ba�ar�lar elde ederek tan�nm�� bir hattat oldu.

    Ne yaz�k ki Zhong Yao'nun hat eserlerinden g�n�m�ze kalan yok. G�n�m�zde ona ait oldu�u s�ylenen eserlerin hepsi Jin ve Tang hanedanlar�nda yap�lm�� taklit eserler. �in hat tarihini derinden etkilemi� olan bu b�y�k �stat, �in hat sanat�n�n atas� olarak kabul ediliyor. Zhong Yao'nun "Kai" ad� verilen �slubu, �ince karakterlerin geli�mesine b�y�k katk�da bulunmu�tur.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040