Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Ressam Qi Baishi'n�n efsanevi ya�am �yk�s�

(GMT+08:00) 2008-01-11 18:37:31 cri

    �in'in son y�zy�ll�k d�neminin tan�nm�� ressamlar� hakk�nda bir anket yap�l�rsa, ilk s�rada herhalde herkes taraf�ndan bilinen Qi Baishi gelir. Yoksul bir ailenin �ocu�u olarak d�nyaya gelmesi, yapt��� resimlerin be�enilmemesi ve ta ya�l�l�k y�llar�nda �ne kavu�mas�, Qi Baishi'n�n efsanevi sanat hayat�n�n temel ta�lar�d�r. "Qi Baishi gibi b�y�k bir ressam, y�zy�lda bir gelir" dersek abartm�� olmay�z. Qi Baishi, hem iyi bir �air, hem de iyi bir hattat ve ressamd�. Qi Baishi'n�n yapt��� insan f�g�rleri, da� ve su manzaralar� ile �i�ek ve ku� resimleri k�yl� safl���n� ve sadeli�ini yans�t�r. Qi Baishi da, bu nedenle herkes taraf�ndan bilinen b�y�k bir ressam haline gelmi�tir.

    1 Ocak 1864'te Hu'nan Eyaleti s�n�rlar� i�inde yer alan Xiangtan il�esinin g�neyindeki Qingdoutang adl� bir b�lgede d�nyaya gelen ressam�m�z, yoksul bir ailenin �ocu�udur. �zel okulda bir y�l ��renim g�ren Qi Baishi, b�nyesi zay�f olmas�na ra�men, erken ya�larda odun kesmek ve s���r g�tmek gibi ya�am y�k�n� kald�rmak zorunda kalm��t�r.

    Gen�lik y�llar�nda meydana gelen iki �nemli olay, Qi Baishi'n�n hayat�na damgas�n� vurmu�tur. Bu olaylardan ilki, 15 ya��nda ah�ap oymac�l��� ��renmesi; ikincisi ise, 27 ya��nda Hu Qinyuan ve Chen Kefan'den resim dersleri almaya ba�lamas�d�r. Bu d�nemlerden itibaren Qi Baishi, resim yapmaya ve kitap okumaya daha �ok zaman ay�rmaya ba�lam��t�r. 40 ya��na kadar memleketinden bir ad�m d��ar� atmayan sanat��, ge�imini ba�kalar�na resim yaparak ve m�h�r oyarak sa�lamaya �al��m��t�r; daha sonra arkada�lar�n�n te�vikiyle memleketinden ayr�larak, �lkenin �e�itli b�lgelerini gezmeye ba�lam��t�r. �lkenin g�zel manzaralar� ile reng�renk �rf ve adetleri, Qi Baishi'nin g�rg�s�n� zenginle�tirerek sanatsal seviyesini y�kseltmi�tir.

    Qi Baishi, 60 ya��na geldi�inde, esas olarak Beijing'de resim satarak ge�imini sa�layan bir sanat�� olmu�tur art�k... Daha sonra �in'in tan�nm�� ressam� Chen Shizeng'la tan��m��; Chen Shizeng, resim tarz�n� de�i�tirerek kendine �zg� bir �slup olu�turmas� y�n�nde Qi Baishi'y� te�vik etmi�tir. Chen Shizeng'in yard�m�yla, Qi Baishi'n�n resim tarz� ve seviyesinde b�y�k at�l�m meydana gelmi�tir. Qi Baishi'n�n resimleri de daha �ok insan�n dikkatini �ekmeye ba�lam��t�r.

    �in Halk Cumhuriyeti'nin kurulmas�ndan sonra, �in Kom�nist Partisi ve h�k�meti, bu ya�l� ressam i�in uygun bir �al��ma ortam� sa�larken ona y�ksek bir onur da verdi. 1953 y�l�nda, �in K�lt�r Bakanl��� taraf�ndan, Qi Baishi'ya "Halk Sanat��s�" unvan� verildi. Qi Baishi Eyl�l 1957'de, 93 ya��nda hayata g�zlerini yumdu.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040