Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Yeni y�l resimleri

(GMT+08:00) 2007-09-07 16:42:08 cri

    Yeni y�l resimleri, halk aras�nda "mutluluk resimleri" olarak da biliniyor. Eski zamanlarda �inliler yeni y�l�n mutlu ve u�urlu ge�mesi dilekleriyle evlerinin i�ine yeni y�l resimleri asard�. Yeni y�l resimleri, halk aras�nda en yayg�n olan sanat dallar�ndan biridir. Bahar Bayram� �ncesinde, �in'in bir�ok b�lgesinde bayram havas�, evlere as�lan bu resimlerle hissedilmeye ba�lar. Yeni y�l resimleri y�l buyunca as�l� kald�klar� i�in, "y�ll�k resim" olarak da adland�r�l�r.

    Yeni y�l resimleri, �in halk sanatlar�n�n �nemli bir unsurudur. Bu sanat, ilk zamanlardaki do�aya tapma felsefesinden giderek mutluluk dileme ve �evreyi s�sleme gibi bayramla ilgili bir gelene�e d�n��erek, y�zy�llard�r halk�n d���nce ve duygular�n� yans�tm��, g�zel hayata ili�kin �zlemlerini dile getirmi�tir. Yeni y�l resimleri, konu, bask� teknolojisi ve sanat tarz� bak�m�ndan �zg�n �zellikler ta��r. Bu sanat dal�, yaln�zca halk aras�ndaki di�er geleneksel sanatlar� etkilemekle kalmam��, di�er resim sanatlar�yla da kayna�arak olgun bir resim t�r�n�n do�mas�na neden olmu�tur.

    Suzhou'daki Taohawu, Tianjin'deki Yangliuqing, Shandong'daki Weifang ve Sichuan'daki Mianzhu, yeni y�l resimlerinin en tan�nm�� d�rt memleketidir. Bu d�rt yerde yap�lan yeni y�l resimleri tarihte b�y�k �n kazanarak, �in'in "yeni y�l resminin d�rt tarz�" olarak adland�r�lm��t�r.

    Suzhou'nun Taohuawu b�lgesindeki resimler, Ming Hanedan�'nda ortaya ��km�� ve Qing Hanedan�'nda zirveye ula�m��t�r. Zengin bir resim yap�s�na, canl� renklere ve yo�un ya�am havas�na sahip olan Taohuawu y�ll�k resimleri, y�zlerce y�ld�r yurt i�i ve d���nda �ok iyi sat�lmaktad�r. Avrupa'n�n bir�ok �lkesindeki m�zelerin koleksiyonlarda, Taohuawu y�ll�k resimlerinin �rnekleri yer almaktad�r.

    Tianjin Yangliuqing y�ll�k resimleri ise yine Ming Hanedan�'nda ortaya ��km�� ve Qing Hanedan�'nda yayg�nla�m��t�r. Bu tarz, �o�unlukla geleneksel yerel operalar�, g�zel k�zlar� ve sevimli tombul bebekleri resmeder. Yangliuqing y�ll�k resimleri, ince �izgileri ve canl� renkleriyle dikkat �eker.

    500 y�ldan fazla bir ge�mi�e sahip olan Shandong Weifang Yangjiabu y�ll�k resimleriyse, Qing Hanedan�'nda zirveye ula�arak, Sar� Nehir'in a�a�� kesiminde yayg�nla�m��t�r. �zg�n renkler kullanan Yangjiabu y�ll�k resimleri, zengin bir h�y�l d�nyas� yans�t�r.

    D�rd�nc� tarz olan Sichuan Mianzhu y�ll�k resimleri de, se�kin bask� teknolojileri ve y�ksek sanat zevkleriyle kendilerini belli eder.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040