Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Hamur heykelt�ra�� Xiao Zhanxing

(GMT+08:00) 2007-10-12 11:19:21 cri

 

    �in'in Han ve Tang hanedanlar�ndan bu yana, halk aras�nda �ok yayg�n bir oyuncak olan hamur heykelcikler, Qing hanedan� d�neminde zirveye ula�m��t�r. Hamur heykelcili�i, yap�m tekni�i olarak basit ancak y�ksek sanat niteli�i ta��yan bir halk sanat�d�r. Hamur heykelcili�inin malzemesi bu�day ve yap��kan pirin� unundan elde edilen i�lenmi� hamurdur. Bu eserlerde daha �ok Budizm hik�yeleri, opera ve tarih� fig�rler i�lenir. Sanat��lar, yo�urduklar� hamuru ah�ap b��ak yard�m�yla �ekillendirerek k�sa bir s�re i�inde bir heykelcik ortaya ��kar�r.

    K���k boyutlar�, bozulmayan �ekilleri ve solmayan renkleriyle y�ksek sanat de�erine sahip olan bu heykelcikler, yabanc�lar taraf�ndan "�in'in heykelleri" olarak adland�r�l�r.

    "Hamur heykelt�ra�� Xiao", 49 ya��ndaki Xiao Zhanhang'�n di�er ad�... Xiao, 35 y�ld�r bu i�le u�ra��yor. Yava� konu�mas� ve yumu�ak hareketleriyle dikkat �eken sanat��n�n etraf�nda f�rd�nen �� ��ra��n�n her biri kendisine b�y�k sayg� g�steriyor. Xiao Zhanhang, do�ma b�y�me Beijingli. Hamur heykelt�ra�l��� ise baba mesle�i. Xiao Zhanhang'�n b�y�k dedesi, Qing hanedan� d�nemindeki sava� s�ras�nda bir asker kurtarm��. Asker, �lkenin g�neyinde yer alan Jiangsu b�lgesinden geliyormu�. Asker, hayat borcunu �demek i�in baba mesle�i olan hamur heykelt�ra�l���n� Xiao Zhanhang'�n b�y�k dedesine ��retmi�. Yetenekli olan b�y�k dede, yapt��� hamur heykelciklerini Beijing'deki i�lek Tianqiao b�lgesinde kurdu�u tezg�hta satmaya ba�lam�� ve yava� yava� bu alanda �n salm��. Xiao Zhanhang da k���k ya�tan itibaren dedesinden bu sanat� ��renmeye ba�lam��.

    Xiao Zhanhang'�n m��terilerinin �o�u �in'in Hong Kong, Macao ve Taiwan b�lgelerinden veya yabanc� �lkelerden geliyor. Pekin Operas�'n� �ok seven Xiao Zhanhang, esas olarak Pekin Operas�'ndaki fig�rlerin heykelciklerini yap�yor. Xiao Zhanhang, g�n�m�zde baz� m��terilerin �a�da� karikat�r fig�rlerini de sevdi�ini ve bu nedenle bu m��terilerin isteklerini de yerine getirmeye �al��t���n� s�yledi.

    Bir�ok ��ra�� olmas�na ra�men, bunlar aras�nda mesle�i �ok iyi ��renen biri olmad���n� belirten Xiao Zhanhang, bu i�i en �ok o�luna devretmek istiyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040