Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

G�lge oyunu

(GMT+08:00) 2007-10-19 17:29:09 cri

    �in'de halk aras�ndaki geleneksel bir oyun olan g�lge oyunu, e�ek veya s���r derilerinden yap�lan fig�r ve dekorlarla perdenin arkas�nda olu�turulan g�lgelerle ger�ekle�tirilir.

    Geleneksel g�lge oyunu sanat��s�n�n az oldu�u g�n�m�zde, Li Yonghong ailesi, Hu'nan eyaletinde �� ku�akt�r g�lge oyunu sanat�yla u�ra�an tek aile olarak biliniyor.

    Li ailesinde, g�lge oyunu sanat� konusunda en �ok s�z hakk�na sahip ki�i Li Yonghong'nun dedesi Li Jun'dur. 79 ya��ndaki Li Jun, 57 y�ld�r g�lge oyunu sanat�yla u�ra��yor. 2004 y�l�nda, Li Jun'a �in Kukla ve G�lge Oyunu Sanat� Derne�i taraf�ndan �m�r Boyu Ba�ar� �d�l� verildi. Li Jun, ayn� zamanda g�n�m�zde �in'in g�lge oyunu sanat� �evresinde s�z konusu �d�l� alan iki sanat��dan biridir.

    Li Yonghong "K���kken k�yde ya��yordum ve oyunca��m yoktu. Bir defas�nda, dedemin g�lge oyunu oynatt���n� g�rd�m ve onu �al�p oyuncak olarak oynad�m" diye konu�tu. Do�u�tan gelen merakl� karakterinin de etkisiyle, Li Yonghong zamanla bu sanatla u�ra�maya ba�lad�. Li Jun'un etkisiyle, t�m ailesi g�lge oyununa d��k�n oldu. Li Jun'un rehberli�inde aile �yeleri, s���r derisi ve kaba kuma�tan g�lge oyunu fig�rleri yapmaktan, bu fig�rleri oynatmaya ve m�zik �almaya kadar, g�lge oyununun yap�m�n� ve g�sterimini t�m�yle ��renmi� oldular. Li ailesi g�lge oyunu konusunda �zellikle fig�rlerin yap�m� ve senaryo tasar�m�nda �ok becerili.

    Li Jun'u en �ok sevindiren, torununun 5 ya��ndaki k�z�n�n da g�lge oyununu sevmesi. Li Jun, "Yonghong'un g�sterisi oldu�unda torunumun �ocu�u oyunu mutlaka izler ve oyundaki imajlar� taklit edip, ba�kalar�na g�steri yapar" dedi. Li Yonghong, k�z�n�n �ok ge�meden kendisinden bayra�� devral�p g�lge oyunu sanat�n� s�rd�rece�ine inan�yor.

    Li ailesinin karag�z sanat�nda kaydetti�i b�y�k ba�ar� uluslararas� toplumun da ilgisini �ekti. K�sa s�re �nce ABD'deki �inli g��men bay Liu, Li ailesinin bu y�ndeki ba�ar�s�n� incelemek i�in �zel olarak Hu'nan G�lge Oyunu Sanat� Toplulu�u'na gitti. Yurt d���nda internet ve gazete gibi k�lt�r sekt�r�ndeki i�lerle u�ra�an bay Liu, �in'in halk sanat�na derinden ba�l� bir ki�i.

    Bay Liu, "�in'in halk sanatlar� �zg�n �zelliklere sahip. Bu sefer Hu'nan'a g�lge oyununun ABD'de Broadway'de sergilenmesini sa�lamak i�in geldim"diye konu�tu.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040