Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"Ergui G�re�i"

(GMT+08:00) 2007-09-14 12:55:34 cri

 

    �in'in geleneksel sporlar�ndan biri olan g�re�, G�ney ve Bat� hanedanlar� d�neminde "Chiyou oyunu", Tang ve Song hanedanlar�nda "Xiangpu", Qing Hanedan�'nda ise "Shuaijiao" olarak adland�r�lm��t�r. K�kleri geleneksel bir spor olan "Xiangpu"ya dayanan "Ergui G�re�i", Longhua il�esinde yayg�n olan ve geleneksel sahne dekoruyla yap�lan bir dans t�r�yd�. 1820'li y�llarda ortaya ��kan "Ergui G�re�i", 180 y�l� a�k�n ge�mi�iyle bug�nlere kadar gelmi�tir.

    Sanat��lar�n verdi�i bilgilere g�re, "Ergui G�re�i" ilk �nce "iki hayalet aras�ndaki g�re�" olarak adland�r�l�yordu. "�ki hayalet aras�ndaki g�re�", fiziksel g��, zek� ve �evikli�i sergileyen, g�steri niteli�inde bir spor olarak eski �a�larda �ok yayg�nd�. 1950'li y�llara kadar bu spor Hebei eyaletinin Chengde kentinde �ok yayg�nla�t�. Kentte bu sporu �zellikle bayram kutlamalar�nda s�k s�k izlemek m�mk�nd�. Daha sonra, �e�itli nedenlerden dolay�, "iki hayalet aras�ndaki g�re�" bir kaybolu� s�recine girdi.

    1980'li y�llarda, "iki hayalet aras�ndaki g�re�", Chengde'da halk aras�ndaki ayd�n ve sanat��lar taraf�ndan yeniden olu�turularak, ad� "Ergui G�re�i" olarak de�i�tirildi. Tek ki�ilik bir g�steri olan "Ergui G�re�i"nde oyuncu s�rt�na �zerlerinde farkl� giysiler bulunan, g�re� tutmu� iki ki�iyi temsil eden bir ah�ap �er�eve alarak s�rt�st� yere yat�yor; kollar� ve bacaklar�yla g�re� hareketlerini canland�r�yor. M�zik e�li�inde ger�ekle�tirilen g�steri genellikle d�rt dakika i�inde tamamlan�yor. "Ergui G�re�i", halk aras�nda �ok seviliyor ve genellikle bayram g�sterilerinin sonunda oynan�yor.

    G�n�m�zde Chengde'daki "Ergui G�re�i"nde kullan�lan dekor malzemelerinde b�y�k de�i�iklikler yap�ld�. Eskiden ah�ap �er�eve ve demir telden yap�lan dekorun ana malzemeleri art�k s�nger ve cam elyaf... Dolay�s�yla hem oyuncu daha az g�� sarf ediyor hem de g�steri daha ger�ek�i oluyor.

    Bu y�l, ABD'nin Chicago kentinde Yuanxiao Bayram� i�in d�zenlenen "Gizemli �in R�zg�r�" adl� sanat gecesinde, Chengde Yazl�k Saray� Sanat Toplulu�u'nca sahnelenen "Ergui G�re�i" ABD'li izleyicilerin b�y�k be�enisini kazand�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040