Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Su kaba�� oymac�l���

(GMT+08:00) 2007-08-31 18:18:49 cri

 

    Su kaba�� oymac�l���, �in'in geleneksel bir halk sanat� olarak, y�zlerce y�l� geride b�rakm�� ve g�n�m�ze kadar ya�am��t�r. Bug�nk� program�m�zda sizlere Dongchangfu su kaba�� oymac�l���n� tan�taca��z.
    �nsanlar su kaba��n� �ok eskiden beri yeti�tiriyor. Su kaba��, �ince'de "kutluluk" ve "zenginlik" anlam�ndaki "fu" ve "lu" kelimelerine telaffuz olarak �ok benzemesi ve i�indeki tohumlar�n "bol �ocuk" anlam� ta��mas�ndan dolay�, u�ur getiren bir �ey olarak kabul ediliyor; bu y�zden de "kutlu su kaba��" olarak an�l�yor. Yemek ve ila� olarak kullan�lan su kaba�� ayn� zamanda kap i�levi de g�r�yor. Ayr�ca tar�m aletleri, kay�k, �alg� ve silah yap�m�nda da kullan�lan su kaba�� �retim, ula��m, e�lence ve hatta sava�ta �nemli rol oynuyor.
    T�m bu e�yalar� s�slemek i�in, su kaba��n�n �zerine zaman zaman �e�itli motifler oyulmu�, giderek bu bir halk sanat� haline gelmi�tir. Bunlar aras�nda en tan�nm�� olan� da Dongchangfu su kaba�� oymac�l���d�r.
    Dongchangfu, Sar� Nehir'in a�a�� havzas�ndaki Bat� Shangdong d�zl���nde yer al�yor. Dongchangfu'daki zengin su kaynaklar�, �zel toprak ve uygun iklim ko�ullar�, su kaba��n�n yeti�tirilmesine uygun bir ortam sa�l�yor. Dolay�s�yla Dongchangfu, y�rede ��kan kaliteli su kaba��yla �nlenmi�. Dongchangfu su kaba�� oymac�l��� ise, �zel oyma tekni�iyle �in hanedanlar�n�n sonuncusu olan Qing hanedan�n�n sonlar�nda zirveye ula�m��t�r. Dongchangfulu zanaatk�rlar oyma tekni�i konusunda bir yenilik yaratm��t�r. Di�er b�lgelerde yaln�zca su kaba��n�n �zerine motifler i�lenirken, y�re zanaatk�rlar� su kaba��n�n i�ini oyarak, kaba��n hava alma ve ses ��karma �zelliklerini daha da �ne ��kartm�� ve bu sanata yeni bir g�zellik katm��t�r.
    Dongchangfu su kaba�� oymac�l���, motif bak�m�ndan da �ok zengindir. �o�unlukla �i�ek, ku�, b�cek, bal�k, hayvan, insan ve do�al manzaralar i�lenir. Bunlar aras�nda, insan fig�rleri en �ok i�lenen konudur. Kimileri �in edebiyat�n�n d�rt klasik roman�ndaki kahramanlardan ve opera karakterlerinden esinlenir; kimileriyse halk hik�yeleri ve masallardaki kahramanlardan ilham al�r. Geni� konu yelpazesiyle bu sanat hem yo�un bir ya�ama zevki yans�t�r, hem de b�y�k bir koleksiyon de�eri ta��r.
    Dongchangfu su kaba�� oymac�l���n�n bin y�ll�k ge�mi�ine ra�men, �zg�n milli ve b�lgesel �zellikler ile sanatsal tarz halen belirgindir. Bu sanatla u�ra�an �ok say�da insan sayesinde, su kaba�� oymac�l��� canl�l���n� korumaktad�r.
 

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040