Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Wuning davul �ark�s�n� aktaran Chen Qin

(GMT+08:00) 2007-08-24 09:26:55 cri

    �in'de kentle�me s�recinin h�zlanmas�yla birlikte, halk aras�ndaki baz� geleneksel sanatlar yava� yava� unutulmaya ba�land�. 200 y�ldan fazla bir ge�mi�e sahip olan Wuning davul �ark�s� bu sanatlardan biridir. Bug�nk� program�m�zda sizlere davul �ark�s�n� korumak ve aktarmak i�in yorulmadan �aba harcayan ve yerel k�yl�ler taraf�ndan "da��n k�z�" olarak adland�r�lan sanat�� Chen Qin'i tan�taca��z.

    �in'in ortas�ndaki Jiangxi eyaletinin Wuning il�esinde yayg�n olarak s�ylenen halk �ark�s� davul �ark�s�ndan bir par�a dinlediniz. Wuning il�esindeki da�l�k b�lgede ya�ayan k�yl�ler, tarlalarda �al���rken, bazen davul �alarak �ark� s�yl�yorlar. Davul �ark�s�, genellikle, bir ki�inin �ald��� davul sesinin e�li�inde koro halinde seslendiriliyor. 200 y�ldan fazla bir ge�mi�e sahip Wuning davul �ark�s�, Jiangxi Eyaletinin Maddi Olmayan K�lt�rel Miraslar� Listesi'ne al�nd�.

    38 ya��ndaki Chen Qin, g�zel do�al manzaralara sahip Wuning il�esinde do�du. Chen Qin, Wuning davul �ark�s�n� dinleyerek b�y�d���n� s�yledi.

    Chen Qin'in dedesi, b�lgede davul yapan �nl� bir zanaatkard�. Chen Qin'in k���kl���nde dedesi s�k s�k davul �al�p ona davul �ark�s�n� s�yletiyordu. B�ylece, Chen Qin de yava� yava� bu halk sanat�n� sevmeye ba�lad�. Chen Qin, 1984 y�l�nda Jiangxi Eyaleti Edebiyat ve Sanat Okulu'nun Wuning Caicha Operas� S�n�f�'n� kazand� ve mezun olunca Wuning Opera Toplulu�u'nda �al��maya ba�lad�. Ancak, 1993 y�l�nda tiyatro da��ld�. Chen Qin, ilk zamanlarda bunu bir t�rl� kabul edemedi.

    1995 y�l�nda, iki y�l evde kalan Chen Qin, da�dan ayr�l�p, Jiujiang �ehri �ark� ve Dans Toplulu�u'nda sunuculuk yapmaya ba�lad�. 2004 y�l�nda Chen Qin Jiujiang �ehrinden yine ayr�l�p, bir sahil �ehrine gitti.

    Bir rastlant� sonucu, Chen Qin ve birka� yabanc� arkada�la bir araya geldi. Arkada�lar�n�n iste�iyle, Chen Qin memleketinin halk �ark�lar�n� seslendirdi. Chen Qin'in g�zel sesi, herkesi b�y�ledi. Chen, bununla ilgi olarak �unlar� s�yledi:

    "Birka� Amerikal� arkada� memleketimdeki halk �ark�lar�n� s�ylememi istedi. Davul �ark�s� ve Caicha operas�ndan birka� par�a s�yleyince, arkada�lar�m 'memleketinde ne kadar g�zel �ark�lar var' dediler."

    Bu rastlant�, Chen Qin'in, memleketine d�n�p, halk �ark�lar�n� aktarmaya karar vermesine neden oldu. Bundan sonra, Chen Qin, bagaj� ve kameras�yla Wuning'in �e�itli b�lgelerine giderek, davul �ark�s� ve Caicha operas�n� toplamak �zere, ya�l� sanat��lar� ziyaret etmeye ba�lad�.

    Halk sanatlar�ndan �o�u, a��zdan a�za aktar�l�yor. �u an, bu sanatlar� bilenlerin �o�u ya�land� ve onlar �l�nce, bu sanatlar kaybolma tehlikesiyle kar�� kar��ya kalacak. Wuning davul �ark�s� kaybolma tehlikesiyle kar�� kar��ya geldi�inde, Chen Qin tek ba��na bu sanat� aktarma sorumlulu�unu �stlendi. Chen Qin, kameras�yla memleketinin �e�itli b�lgelerine giderek, davul �ark�lar� topluyor.

    Chen Qin'in �u ana kadar toplad��� �ark�lar�n say�s� 20 bini a�m�� durumda. 2005 y�l�nda, Chen Qin'in "K�y, Davul, Halk �ark�s�: Dedemin Hikayesi" adl� kitab� yay�mland�. Kitap, b�lgedeki halk �ark�lar�n�n durumunu yans�tarak k�lt�r ve sanat �evresi taraf�ndan takdirle de�erlendirildi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040