Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"Dans ve �ark� memleketi" Yunnan

(GMT+08:00) 2007-09-21 19:42:07 cri

    Yunnan, �in'de "dans ve �ark� memleketi" ve "m�zik denizi" olarak adland�r�l�yor. Uzun y�llard�r burada ya�ayan �e�itli etnik gruplar, nesiller boyunca reng�renk halk m�zikleri yaratm��t�r.??

    Yunnan'daki halk m�zikleri, �ok uzun bir ge�mi�e sahip. �rne�in Han ve Jin hanedanlar�na ait yaz�larda, b�lgedeki t�rk�lerle ilgili kay�tlar bulunuyor.

    Yunnan'daki m�zi�in geli�imi ve �in'in orta b�lgesindeki m�zik k�lt�r� aras�nda geni� ve s�k� bir ba�lant� var. �zellikle, Tang Hanedan�'n�n Nanzhao d�neminde, b�lgeye yerle�en Han milliyetinin k�lt�rel �zellikleri, Yunnan'daki milli k�lt�r ve m�zi�in geli�mesinde �nemli rol oynam��t�r. Ming ve Qing hanedanlar�ndan sonra, �ok say�da Han k�kenli g��menin Yunnan'a yerle�mesi, b�lgedeki m�zi�in geli�iminde, �zellikle de yerel operalar�n geli�iminde �ok etkili olmu�tur.

    Yunnan'daki halk m�zikleri, 20'den fazla etnik grubun m�zik k�lt�r� gelene�inin yan� s�ra bu etnik gruplar�n tarihi, ya�am�, milli �zellikleri ve sanat zevkini de yans�tmaktad�r. 1982 y�l�nda, Yunnan'da ilk kez d�zenlenen "Nie Er M�zik Haftas�" kapsam�nda yer alan "Yunnan Milli �alg�lar� Sergisi"nde, 200'den fazla �alg� ve �alg� resimleri sergilenmi�tir. Uzmanlar, sergiyi milli �alg�lar m�zesi olarak nitelendirmi�tir. Bunun yan� s�ra, Yunnan'daki etnik gruplar�n uzun bir zaman diliminde birbiriyle kayna�mas�, birbirinden ayr�lmas�, g�� etmesi ve temaslarda bulunmas�yla, k�lt�r ve sanatlar� da birbirini etkilemi� ve i� i�e ge�mi�tir.

    Yunnan'daki �e�itli etnik gruplar�n k�lt�rel ya�am�nda, milli �alg�lar� �alma, �ark� s�yleme ve dans etme faaliyetleri �ok �nemli bir yer tutmaktad�r. �zellikle baz� da�l�k b�lgelerde ya�ayan etnik gruplar i�in, halk m�zi�i, �ark� s�yleme ve dans etme faaliyetleri geleneksel k�lt�r ya�am�n�n her alan�na yay�lm��t�r.

    �te yandan, �e�itli etnik gruplar�n toplumsal ve k�lt�rel geli�imleri aras�ndaki dengesizlik, m�zik k�lt�r� seviyelerine de yans�maktad�r. Baz� etnik gruplar veya b�lgelerdeki m�zik ilkel �zellikler ta��rken, baz� etnik gruplar�n m�zi�iyse gerek konu gerek �slup bak�m�ndan olgun bir tarz sergilemektedir. Bu nedenle Yunnan'daki m�zikler, insanl���n m�zik k�lt�r�n�n geli�me tarihinin bir panoramas� olarak da nitelendirilebilir.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040