Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�ekerden hayvan heykelleri

(GMT+08:00) 2007-10-26 12:00:44 cri

   Eritilmi� �ekerden hayvan heykelcikleri yapmak, eski zamanlarda Beijing'de halk aras�nda yayg�n olan bir gelenekti. O d�nemde, Beijing'de sokak sokak dola�an seyyar sat�c�lardan, �ocuklar�n en sevdi�i, ��phesiz �ekerden hayvan heykelleri satanlard�. Fare ise, en ucuz ve en kolay yap�ld��� i�in, en s�k g�r�len hayvand�. Bug�nk� program�m�zda sizlere i�te bu �eker heykelciklerini tan�taca��z.

    �eker heykelcili�inin babas�, �in tarihinin �nl� ismi Liu Bowen olarak kabul ediliyor. Halk aras�nda anlat�lan bir hik�yeye g�re, Ming Hanedanl��� imparatoru Zhu Yuanzhang, taht�n�n nesiller boyu torunlar�na kalmas� i�in, "Katk�da Bulunanlar Binas�" yapt�rarak, tahta ��kmas�na katk�da bulunanlar� ate�e vermi�. Bu zalim uygulamadan ka�may� ba�aran Liu Bowen, �eker satan bir ya�l� taraf�ndan kurtar�lm��. Bu iki adam, k�yafetlerini de�i�tirmi� ve o g�nden sonra Liu Bowen ad�n� saklayarak, sokaklarda �eker satmaya ba�lam��.

    Liu Bowen �s�tarak eritti�i �ekerle tavuk ve k�pek gibi �e�itli hayvan heykelleri yapmaya ba�lam��. �ocuklar, bu sevimli hayvan heykelciklerini �ok sevmi�. Bir�ok ki�i Liu Bowen'den bunu nas�l yapt���n� ��renmek istemi�; Liu Bowen de herkese tek tek ��retmi�. B�ylece bu gelenek bir ki�iden on ki�iye, on ki�iden y�z ki�iye aktar�lm�� ve bug�nlere kadar gelmi�. Bug�n �eker heykelciklerin 600 y�l� a�k�n bir ge�mi�e sahip oldu�unu s�yleyebiliriz.

    �lk y�llarda, �eker heykelleri satanlar, e�yalar�n� bir boh�a i�inde s�rtlar�nda ta��yarak, sokaktan soka�a dola��rd�. �ekerciler, panay�rlar�n vazge�ilmez unsurlar�yd�. �ekercilerin t�m varl���, k���k bir ah�ap sand�kt�r. G�n�m�zde sat�c�lar, ah�ap sand�klar�n� bisikletlerinin arkas�na, �eker heykelciklerini tutan bambu �ubuklar� ise sand���n kapa��n�n iki yan�ndaki deliklere yerle�tirir. �ekerci, eritilmi� �ekerin i�ine �nce ortas� bo�, ince bir �ubuk sokup �ubu�u �fleyerek �ekeri balon gibi �i�irir; daha sonra da iki eliyle �ekillendirerek maymun, horoz, fare gibi hayvan heykelcikleri ortaya ��kar�r.

    �eker heykelcikler, ucuz olduklar� i�in, k�tl�k y�llar�nda �ocuklar�n en sevdi�i oyuncaklardan biri haline gelmi�tir. O d�nemlerde, soka�a gelen �ekercinin etraf� mutlaka mahallenin �ocuklar� taraf�ndan sar�l�rd�.

    �ok �e�itli oyuncaklar�n bulundu�u g�n�m�zde ise, �eker heykelcikler unutulmaya y�z tutmu�tur. Kentlerde bu gelene�i devam ettirenlere art�k hemen hemen hi� rastlanm�yor. Bug�nk� �ocuklar i�in "�eker heykelcik" neredeyse art�k yabanc� bir kelime...

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040