Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Meyve �ekirde�i oymac�l���

(GMT+08:00) 2007-09-28 18:23:55 cri

    Meyve �ekirde�i oymac�l���, �in'in halk aras�ndaki geleneksel mini oymac�l�k tekniklerinden biridir. Bug�nk� program�m�zda sizlere bu halk sanat�n� tan�taca��z.

    �in'in Ming ve Qing hanedanlar� d�neminde, normal b�y�kl�kteki heykel oymac�l���nda b�y�k geli�me g�r�lmezken, k���k heykeller ve el sanatlar� �r�nlerinde �e�itlenmeler olmu�tur. Mini oymac�l�k i�te bu d�nemde geli�meye ve yayg�nla�maya ba�lam��t�r. Bunun bir �rne�i olan meyve �ekirde�i oymac�l��� da teknik bak�mdan y�ksek bir seviyeye ula�m��t�r. Yine bu d�nemde, �in'in Jiangsu ve Zhejiang b�lgelerindeki memur ve i�adamlar� aras�nda bambu, ah�ap ve fildi�i gibi malzemelerin oyulmas�yla ortaya ��kan eserler moda haline gelmi�tir. �nce i��ilik gerektiren meyve �ekirde�i oymac�l��� zaman�n g�zde eserleri aras�na girmi�tir. Ming hanedan�n�n ilk d�neminde ana malzeme olarak �eftali ve kay�s� �ekirdekleri kullan�l�yordu. Halk aras�nda �eftali �ekirde�i daha �ok tercih ediliyordu. �nsanlar, �eftali �ekirde�iyle yap�lan oymalar�, "u�ursuzluktan korunmak" amac�yla yanlar�nda ta��yordu. O d�nemden g�n�m�ze kalan bu eserlerin �o�unlu�unu, Qing hanedan�n�n ilk d�nemlerinde zeytin ve �eftali �ekirdeklerinden oyulmu� kay�k ve insan fig�rleri olu�turuyor.

   Ming hanedan�nda �eftali ve kay�s� �ekirdeklerinden oyulan fig�rlerin ba��nda tanr�lar, halk aras�nda u�ursuzluktan korudu�una inan�lan kutsal hayvanlar ve u�ur say�lan e�yalar geliyor. Bu g�zel eserler, s�sleme amac�yla giysi ve yelpazelerin �zerine as�l�yordu. Qing hanedan�n�n ortas�ndan itibaren, daha �ok zeytin �ekirde�i ve ceviz kabu�u tercih edilmeye ba�lam��t�r. �zellikle ayd�nlar ve zenginler taraf�ndan sevilen bu oymalar, elden d��meyen oyuncaklar olmu�tur. �ekirdek oymac�l���n�n �zelli�i, k���c�k bir �ekirde�in �zerinde karma��k konular i�lenmesi ve �st�n bir oyma tekni�inin yans�t�lmas�d�r. �rnek olarak �iirler, bal�k��lar, �i�ek sepetleri ve Budizm tanr�lar�n�n fig�rlerini verebiliriz. Bu anlamda, Jiangsu eyaletinin Suzhou ve Yangzhou kentleri, Shandong eyaletinin Weifang kenti ve Guangdong eyaleti gibi b�lgelerdeki �ekirdek oymac�l���, kendine has �zellikler ta��r.

    Qing hanedan� d�neminde ya�am�� olan Qiu Shan, meyve �ekirde�i oymac�l��� alan�nda tan�nm�� bir sanat��yd�. Ancak g�n�m�ze ondan �ok az eser kalm��t�r. Guangxu d�neminde ya�am�� Du Guilan ise ince tekni�iyle bilinen bir ba�ka ustad�r. �in eski Ba�bakan� Zhou Enlai'�n, 1955 y�l�nda yapt��� yurt d��� gezisinde bir yabanc� lidere verdi�i hediyelerden biri, i�te bu ustaya aittir. �ekirdek oymac�l��� �in'de ku�aktan ku�a�a aktar�lmaya devam ediyor. Jiangsu kentinin Wu il�esindeki Chen Suying de Du Guilan'den sonra en tan�nm�� �ekirdek oymac�l��� ustas� olarak kabul edilmektedir.

    G�n�m�zde, ince i��ilik ve �st�n oyma tekni�i gerektiren �ekirdek oymac�l��� eserleri yine koleksiyoncular�n g�zdesi olmaya devam ediyor; bu eserlerin de�eri ise giderek daha da y�kseliyor.??

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040