Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
• Xinjiang'da Budizm
Budizm, M.� 1. y�zy�lda Ke�mir �zerinden �in'in Hotan b�lgesine girdi ve daha sonra Xinjiang'da h�zla yay�larak buradaki siyasi, ekonomik, k�lt�rel ve sosyal ya�am�n her y�n�n� etkiledi.
• Xinjiang'da �slamiyet
�slamiyet, d�nyan�n �� ba�l�ca dini aras�nda Xinjiang'a en son giren, ancak en h�zl� yay�lan din oldu.
• Xinjiang'�n klasik edebi eserleri (4)
Tayhun, Ta�kurgan'da 19. y�zy�lda ya�ayan ve �in'deki Taciklerin yak�n �a� edebiyat�n�n kurucusu olarak kabul edilen Dari taraf�ndan kaleme al�nan uzun bir epik �iiridir.
• Xinjiang'�n klasik edebi eserleri (3)
"Taciri'nin G�nl�ndeki G�ne�", Xinjiang'�n Yarkent il�esine ba�l� Aybak k�y�nde 1850'de d�nyaya gelen tan�nm�� Uygur �air Taciri'nin 1899 y�l�nda Ka�gar'da yay�mlad��� ilk lirik �iir antolojisidir.
• Xinjiang'�n klasik edebi eserleri (2)
Qing Hanedan� d�neminde Ka�gar'da ya�ayan ger�ek�ilik ak�m�n�n tan�nm�� Uygur �airi Eribi'nin d�nemin Ka�gar H�k�mdar� Zuhur Bey'in iste�i �zerine yazd��� "Eribi'nin Kitab�", toplumun taban�ndaki zanaatkarlar ile k�yl�lerin ya�am�n� anlatan bir edebi eserdir.
• Xinjiang'�n klasik edebi eserleri (1)
"Mesut ile Dilala", Qing Hanedan� d�neminde Ka�gar'da ya�ayan tan�m�� Uygur �air Nevruzahon Katip Ziya taraf�ndan Uygurlar�n efsanelerine dayanarak kaleme al�nan bir uzun �iirdir.
• Kutadgu Bilig ve Yusuf Has Hacib
Uygurlar�n �aheseri Kutadgu Bilig, Uygur �air Yusuf Has Hacib taraf�ndan 1069-1070 y�llar�nda yaz�ld�.
• Uygurlar�n �aheseri Divan-� L�gat-it T�rk
Divan-� L�gat-it T�rk, Karahanl� Hanl��� d�nemindeki Uygur dil bilimcisi Ka�garl� Mahmut taraf�ndan 1072-1074 y�llar� aras�nda Arap�a'yla yaz�lan ilk T�rk�e s�zl�kt�r.
• S�rlar�n� korumaya devam eden Antik Loulan kenti
Xinjiang'�n g�neyinde yer alan Lop Nor b�lgesinin kuzeybat� kenar�nda yer alan Antik Loulan Kenti, 1900 y�l�nda b�lgede ke�if yapan �sve�li ka�if Swen Hoding'in Uygur rehberi Aldik taraf�ndan tesad�fen bulundu ve ard�ndan 1903'te Swen Hoding taraf�ndan t�m d�nyaya tan�t�ld�.
• �ungarya havzas�nda "�eytan kenti"
Xinjiang'�n kuzeyinde bulunan �ungarya havzas�nda Karamay �ehrinden yakla��k 100 kilometre uzakl�kta yer alan Urho, tabiat�n yaratt��� harikalardan biri olarak kabul ediliyor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040