Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Xinjiang'�n klasik edebi eserleri (4)

(GMT+08:00) 2009-02-12 15:54:57 cri
Tayhun

    Tayhun, Ta�kurgan'da 19. y�zy�lda ya�ayan ve �in'deki Taciklerin yak�n �a� edebiyat�n�n kurucusu olarak kabul edilen Dari taraf�ndan kaleme al�nan uzun bir epik �iiridir.

    Taciklerin Selikur leh�esiyle yaz�lan �iirde, yoksul bir ailenin �ocu�u olarak d�nyaya gelen ve daha sonra "Selikur h�k�mdar� Azimbey" unvan� verilen Tacik milli kahraman� Kur�ak'�n, Hokent sald�r�s�na kar�� cesurca verdi�i m�cadele anlat�l�r.

Kurmanbek

    Kurmanbek, Xinjiang'da ya�ayan K�rg�zlara ait bir uzun bir epik �iiridir.

    �iirde, eski �a�larda Pamir Yaylas�'nda g��ebe bir ya�am s�rd�ren K�rg�zlar�n K�p�ak kabilesinin Karmek'ten gelen sald�r�lara kar�� verdi�i m�cadele anlat�l�r. �iire g�re, d�� sald�r�lara kar�� reisleri Tayitbek'in liderli�inde Andican'a g�� etmek zorunda kalan K�p�aklar, daha sonra Prens Kurmanbek'in �nderli�iyle kar�� sald�r�ya ge�erek Aksu'ya kadar ilerledikten sonra U�'ta kale kurmu�. Kurmanbek'in sava�ta �lmesinden sonra Ka�gar'da ya�ayan bir Uygur ailesi taraf�ndan b�y�ten o�lu Seyit, Karmek Ka�an� Dolun'u �ld�rerek intikam alm��.

    Bu �iir, tarihte K�rg�zlar ile Mo�ollar aras�ndaki sava� hakk�nda �nemli bilgiler i�eriyor.

Kulmiza

    Kulmiza, K�rg�zlar�n feodal toplumdaki maddi ��kara dayal� evlili�e kar�� ��karak �zg�r evlilik aray��lar�n� anlatan trajik bir �iirdir.

    �iirde ��yle bir hikaye anlat�l�r: Kocumgar adl� bir Bey'in k�z� Aksatken, fakir bir �oban olan Kuvat'�n o�lu Kulmiza'ya a��k olmu�. Kocumgar'�n �iddetli itirazlar�na ve ��kard��� b�y�k engellere ra�men Kulmiza, bin bir zorlu�u a�arak Aksatken'le bulu�mu�. Ancak bu bulu�may� fark eden Aksatken'in amcas�, Kulmiza'y� �ld�rm��. Aksatken de a�k� u�runa intihar etmi�. �ki a��k, hem�ehrileri taraf�ndan ayn� mezara g�m�lm��. K�sa s�re sonra mezardan iki yabani kavak a�ac� filizlenmi�, iki p�nar akmaya ba�lam�� ve sonunda iki a�a� birbirine s�ms�k� sar�lm�� ve iki p�nar da bir dereye d�n��m��...

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040