Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Xinjiang'�n klasik edebi eserleri (2)

(GMT+08:00) 2009-01-29 18:47:51 cri
"Eribi'nin Kitab�"

    Qing Hanedan� d�neminde Ka�gar'da ya�ayan ger�ek�ilik ak�m�n�n tan�nm�� Uygur �airi Eribi'nin d�nemin Ka�gar H�k�mdar� Zuhur Bey'in iste�i �zerine yazd��� "Eribi'nin Kitab�", toplumun taban�ndaki zanaatkarlar ile k�yl�lerin ya�am�n� anlatan bir edebi eserdir.

    �ns�z� ve sons�z� d���nda 36 b�l�m bulunan eserde, tar�m, demircilik, alt�n ve g�m�� i�lemecili�i, marangozluk, dokumac�l�k, f�r�nc�l�k, dericilik, de�irmencilik, kasapl�k, meyve sat�c�l���, �inicilik, boyac�l�k ve terzilik dahil olmak �zere 35 meslek anlat�l�r.

    Ustalar�n a��z�yla b�t�n mesleklerin �zelliklerinin yan� s�ra toplumsal ya�amdaki rol� ve konumu ile meslekler aras�ndaki ili�kilerin anlat�ld��� eserde �airin �al��ma, bilim, d�r�stl�k, sosyal adalet, yard�mla�ma ve sevgi gibi konulardaki toplumsal anlay��� ifade edilir.

    Bir klasik Uygur edebi eseri olan "Eribi'nin Kitab�", ayn� zamanda 18. ve 19. y�zy�llarda Uygurlar�n sosyal ya�am� ve �retim ya�amlar� hakk�nda �nemli bilgiler i�eriyor.

"Bahram ile Dilalam"

    Ka�garl� tan�nm�� �air Eribi taraf�ndan "Bayram Gol" ba�l�kl� halk hikayesine g�re kaleme al�nan "Bahram ile Dilalam" adl� �iir, "Kral Bahram" olarak da bilinir.

    15 b�l�m ve 22 ba�l�k alt�nda toplanan ve 2 bin 33 beyitten olu�an "Bahram ile Dilalam"da, Dilalam adl� g�zel prensese a��k olan Fars Kral� Bahram'�n a�k� nedeniyle devlet i�lerinden uzak kald���, sonunda yer ��kmesi nedeniyle toprak alt�nda kald��� anlat�l�r. Bu �iir, d�nemin Ka�gar h�k�mdar� Zuhur Bey'e ancak ve ancak a�ktan uzak durarak devlet i�leriyle yak�ndan ilgilenmesi durumunda, toplumun istikrar�n� ve refah�n� s�rd�rerek halk�n deste�ini kazanabilece�i ���d�n� veren bir eser olarak kabul edilir.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040