Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Xinjiang'�n klasik edebi eserleri (1)

(GMT+08:00) 2009-01-22 16:49:35 cri
"Mesut ile Dilala"

    "Mesut ile Dilala", Qing Hanedan� d�neminde Ka�gar'da ya�ayan tan�m�� Uygur �air Nevruzahon Katip Ziya taraf�ndan Uygurlar�n efsanelerine dayanarak kaleme al�nan bir uzun �iirdir.

    �iirde Be�ir Kral� Mirzebah'�n o�lu Prens Mesut ile Elambak Kral� �ebar Pali'nin k�z� Prenses Dilala aras�ndaki a�k konu edilir. Klasik Uygur �iirlerinde s�k�a kullan�lan Mednevi aruz veznine g�re yaz�lan �iirde, a�k yolunda mutlulu�un her zaman zorluklarla birlikte oldu�u ve fedakarl�k olmadan ger�ek a�k�n m�mk�n olamayaca�� anlat�l�r. �nsanlar�n binbir zorlu�un �stesinden geldikten sonra ancak ger�ek mutlulu�a ula�abilece�i belirtilen �iirde, zorluklar ne kadar fazla olursa olsun, a�k�n asla �nlenemeyece�i ifade edilir.

"�z�nt�n�n ���tleri"

    "�z�nt�n�n ���tleri", Qing Hanedan� d�neminde Ka�gar'da ya�ayan tan�m�� Uygur �air Nevruzahon Katip Ziya taraf�ndan 1843 y�l�nda yaz�lan bir uzun �iirdir.

    Alt� b�l�mden ve 4 bin 800 m�sradan olu�an �iirde, Ziya'n�n toplum, felsefe ve bilim anlay���� ile ahlak g�r��� anlat�l�r. Ayn� zamanda �iirde �airin do�up b�y�d��� Ka�gar'a olan sonsuz sevgisi de ifade edilir.

"Vamuk ile Uzla"

    "Vamuk ile Uzla", Qing Hanedan� d�neminde Ka�gar'da ya�ayan tan�m�� Uygur �air Nevruzahon Katip Ziya tarf�ndan Uygur halk hikayelerinden esinlenerek yazd��� ba�ka bir uzun �iirdir.

    �ki b�l�mden ve 566 m�sradan olu�an �iirde, toplumun farkl� iki kesiminden gelen iki gen� Vamuk ile Uzla aras�ndaki a�k trajedisi romantik �ekilde anlat�l�r. Feodal toplumun zulm� g�zler �n�ne serilerek haks�z s�n�f anlay���n�n eziyeti alt�ndaki gen�lere olan sempatinin dile getirildi�i �iirde, �airin evlilik �zg�rl��� d���ncesi ifade edilir.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040