Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Xinjiang'da Budizm

(GMT+08:00) 2009-02-26 15:41:58 cri
    M.� 6. ile 5. y�zy�llar aras�ndaki d�nemde Hindistan'da ortaya ��kan Budizm, M.� 1. y�zy�lda Ke�mir �zerinden �in'in Hotan b�lgesine girdi ve daha sonra Xinjiang'da h�zla yay�larak buradaki siyasi, ekonomik, k�lt�rel ve sosyal ya�am�n her y�n�n� etkiledi; k�sa s�re i�inde de b�lgenin hakim dini haline geldi.

    Tarihi �pek Yolu g�zergah�nda yer alan Xinjiang'�n Budizm'in �in'e girdikten sonraki ilk dura�� olmas�ndan dolay� Tar�m Havzas�'n�n iki ucunda yer alan Hotan ve Qiuci, o d�nemde Budizm'in en �nemli iki merkeziydi. Tarihi kay�tlara g�re Hotan'da 10 binlerce Budist rahip vard�. B�lgede kurulan �ok say�daki Budist tap�na��ndaki rahiplerin say�s� 1000 ile 4000 aras�nda de�i�irdi. Bug�n Ku�a olarak adland�r�lan Qiuci'da ise yakla��k 1000 Budist tap�na�� kurulmu�tu. Say�lar� olduk�a fazla olan tap�naklar�n yan� s�ra, Budizm'in ��retilerini ve hikayelerini anlatan �e�itli ma�aralar da a��ld�. Ku�a yak�nlar�nda bulunan K�z�l Bin Buda Ma�aras�, bunlar�n en �nemlisiydi.

    O tarihte b�lgede geni� kat�l�ml� Budist t�renleri yap�l�rd�. Bazen 14 g�n s�ren bu g�rkemli t�renlere s�radan insanlar�n yan� s�ra kral ve krali�eler de kat�l�rd�.

    M.S 5. ile 7. y�zy�llar aras�ndaki d�nemde Xinjiang, arkas� kesilmeyen sava� ve kaoslara sahne oldu. Vaha ekonomisinin ciddi darbe almas� �zerine b�lge insanlar�n�n ya�am� h�zla yoksulla�t�. Buna ra�men tap�naklar�n ve pagodalar�n in�as� ile dini faaliyetlerin y�kl� masraflar�n� kar��lamak zorunda b�rak�lan Xinjiangl�lar�n ac� kaderleri kar��s�nda Budizm'e olan sadakati giderek zay�flad�. M.S 7. y�zy�l�n ortalar�na gelindi�inde, Manicilik dahil di�er dinlerin etkisi alt�nda Budizm'in Xinjiang'daki hakim din konumu sars�lmaya ba�lad� ve 10. y�zy�lda yerini �slamiyet'e b�rakt�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040