Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Xinjiang'da �slamiyet

(GMT+08:00) 2009-02-19 19:38:32 cri
    �slamiyet, d�nyan�n �� ba�l�ca dini aras�nda Xinjiang'a en son giren, ancak en h�zl� yay�lan din oldu.

    10. y�zy�lda Xinjiang'a giren �slamiyet, 16. y�zy�la gelindi�inde Xinjiang'daki en �nemli din haline gelmi�ti. Uzun bir tarih s�re� i�erisinde �slamiyet, Xinjiang'daki ekonomik, k�lt�rel ve sosyal ya�amda derin iz b�rakt�. G�n�m�zde �slamiyet, Xinjiang'da en fazla ki�i taraf�ndan inan�lan, en geni� kesimi etkileyen din olmaya devam ediyor. �slamiyete inanan Uygur, Kazak, Hui, K�rg�z, Tacik, �zbek, Tatar, Dongxiang, Sala ve Bao'an olmak �zere 10 etnik gruptan yakla��k 8 milyon ki�i, b�lge n�fusunun yakla��k yar�s�n� olu�turuyor.

    Xinjiang'daki M�sl�manlar S�nni, Sufi ve �ii mezheplerine mensup. Tarihte aralar�nda ciddi sorunlar bulunan bu farkl� mezheplere mensup M�sl�manlar, 1949 y�l�nda �in Halk Cumhuriyeti'nin kurulmas�ndan sonra izlenen din ve inan� �zg�rl��� politikas� �����nda anla�mazl�klar�n� gidererek kar��l�kl� sayg� temelinde birlik ve beraberlik i�inde ya�amaktad�r.

    B�g�n Xinjiang'da toplam 79 �slam cemiyeti, hukuk �er�evesinde dini faaliyetde bulunman�n yan� s�ra, �slam �lkeleriyle temas ve ileti�imi de yo�un bi�imde s�rd�rmektedir. B�lgede 20 bin 10 cami ile 3 bin 927 k���k �apl� ibadet yeri bulunmaktad�r. Genel olarak her k�yde en az bir, iki cami vard�r.

    Y�ksek vas�fl� din adamlar� yeti�tirmek �zere 1987'de kurulan Xinjiang �lahiyat Fak�ltesi'nden bug�ne kadar 167 din adam� yeti�tirildi, ayr�ca 187 ��renci fak�ltedeki ��renimlerini s�rd�rmektedir. Ayr�ca fak�ltede imamlar i�in k�sa s�reli kurslar da d�zenleniyor. Bunun yan� s�ra, Xinjiang'�n �e�itli y�relerinde 33 imam hatip okulu a��ld�. Bu okullarda 1762 ki�i d�zenli e�itim, yakla��k 30 bin imam da k�sa s�reli kurs g�rd�.

    Reform ve d��a a��lma politikas�n�n uygulanmas�ndan bu yana hacca giden Xinjiangl� M�sl�manlar�n say�s� her ge�en y�l art�yor. Devletin de maddi katk�s�yla bug�ne kadar yakla��k 20 bin Xinjiangl� M�sl�man hac g�revini yerine getirdi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040