Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Xinjiang'�n klasik edebi eserleri (3)

(GMT+08:00) 2009-02-05 20:12:15 cri
Taciri'nin G�nl�ndeki G�ne�

    "Taciri'nin G�nl�ndeki G�ne�", Xinjiang'�n Yarkent il�esine ba�l� Aybak k�y�nde 1850'de d�nyaya gelen tan�nm�� Uygur �air Taciri'nin 1899 y�l�nda Ka�gar'da yay�mlad��� ilk lirik �iir antolojisidir.

    �airin Hindistan, �ran ve Afganistan'daki ��rencilik d�neminden 19. y�zy�l�n sonuna kadar Uygurca ve Fars�a olarak yazd��� 63 �iirin topland��� antolojide, arkada�lar�na �iir bi�iminde yazd��� baz� mektuplar da yer al�yor.

    �airin ya�ama ve hayata olan sevgisi ile �zg�rl�k, kurtulu�, ayd�nl�k ve ilerleme aray��lar�n�n ifade edildi�i antolojide, d�nemin toplumsal d�zeninin yaratt��� haks�zl�klar da g�n �����na ��kar�l�yor.

    Sadakat, d�r�stl�k, dostluk ve sevgiyi �verek sahtekarl���, doland�r�c�l��� ve iki y�zl�l��� k�nayan �air, �st�n yetene�ini de�i�ik �sluplarla ortaya koydu.

Yar��ma Kazanan �iirler

    Yine Taciri'nin 1899 y�l�nda Ka�gar'da yay�mlanan di�er bir �iir antolojisi olan "Yar��ma Kazanan �iirler", bilim ve teknolojiyi savunan bir �iir antolojisi olarak biliniyor.

    Antolojide bilimsel ilerleme �v�n�rken, bilgisizlik, inat��l�k ve bat�l d���nce tarz� ele�tirildi.

    D�nemin toplumsal sorunlar� da anlat�ld��� i�in antoloji, sanatsal de�er ta��d��� gibi, Xinjiang'�n tarihine ve o d�nemdeki toplumsal ya�am�na ili�kin bilgiler de veriyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040