Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
• Uygurlar�n giyim ve s�s t�releri
Uygurlar, �i�ekleri �ok sever. �i�ek yeti�tirmeyi ya�amlar�n�n bir par�as� olarak adet edinen Uygurlar'�n giyimlerinde de �i�ek motifine s�k�a rastlan�r.
• Uygurlar�n �apka takma t�releri
Xinjiang'da ya�ayan Uygur erkeklerinde y�l�n d�rt mevsiminde �apka, Uygur kad�nlar�nda ise �apka veya ba��rt�s� takma adeti vard�r.
• Xinjiangl� Taciklerin Barot ve Ruslar�n Paskalya Bayram�
Barot Bayram�, ba�ka bir deyi�le "Lamba Bayram�", Xinjiang'da ya�ayan Tacik vatanda�lar�n geleneksel bayram�d�r.
• Bayramlar ve Saman Dans�
Ramazan Bayram� ve Kurban Bayram�, Xinjiang'da �slamiyet'e inanan b�t�n etnik gruplar�n en �nemli bayramlar�d�r.
• Taciklerin d�r�stl��� ve Ekim Bayram�
Taciklerin topluca ya�ad�klar� Ta�kurgan, "E�yalar�n kaybolmayaca�� yer" olarak biliniyor. ��nk� Ta�kurgan'a gelen biri, e�yalar�n kaybolmas�ndan veya �iddete u�ramaktan endi�e etmez.
• Mo�ollar�n i�ki sunumu ve �ocuklar�na isim verme adetleri
��ki, Mo�ollar�n g�z�nde sayd�klar� insanlara ve misafirlere verilen en iyi ikramd�r.
• Ak�n t�rk�leri, Donbra ve tahta kupa
Kazaklar�n ya�ad��� bozk�rlarda bayramlarda ve �nemli g�nlerde �ark� yar��malar� d�zenlenir.
• Kazaklar�n ya�l�lara sayg� ve yard�mla�ma gelene�i
Kazaklar, ayn� kabiledeki zengin veya fakir b�t�n ya�l�lara sayg� g�sterir. Ya�l�lara do�rudan ismiyle hitap edilmez.
• Uygurlar�n isim ve lakaplar�
Uygurlar�n isimleri, kendi isimleri ve baba isimlerinden olu�ur.
• Uygurlar�n u�urlu tek say�lar� ve 7 say�s�
Uygurlar, tek say�lar�n u�urlu oldu�una inan�yorlar.
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040