Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

• Yurtsever �air Xin Qiji
�in'in Song hanedan�na ait Xin Qiji, yazd��� �iirler ve yurtseverli�iyle �in tarihine ismini yazd�rd�.

• Kuzey Song Hanedan�ndan dahi Ci yazar� Liu Yong
1000 y�l �nce h�k�m s�rm�� olan Kuzey Song d�neminde, Liu Yong adl� bir yazar vard�.

• �in gelenek ve g�reneklerinin �nemli par�as�: Panay�r
�inliler 26 Ocak g�n�, en �nemli bayram olan Bahar Bayram�'n� kutlad� ve bayram dolay�s�yla 7 g�n tatil yapt�.

• Kuzey Song d�nemi edebiyat��lar�ndan Ouyang Xiu
Bug�nk� Geleneksel K�lt�r program�nda sizlere �in'in Kuzey Song (960-1127) hanedan� d�neminde ya�am�� �nl� edebiyat�� Ouyang Xiu'yu tan�taca��m.

• Eski �a�larda �in denizcili�i
Asya'n�n do�usunda yer alan �in, Pasifik Okyanusu'na k�y�s� olan bir �lke. 18 bin kilometre uzunlu�unda deniz k�y�s� olan �in, b�y�kl� k���kl� 6500'den fazla adaya sahip.

• �inlilerin Bahar Bayram�
Bug�n, 26 Ocak. �in Takvimine g�re bug�nden itibaren Bo�a Y�l�'na giren �inliler, bayramlar�n en �nemlisi olan Bahar Bayram�'n� kutlamaya ba�lad�.

• �pek
Ge�en haftadaki Geleneksel �in K�lt�r� program�nda sizlere �pek Yolu'nu tan�tm��t�m. 

• �pek Yolu
�pek Yolu, renki bir kurdela gibi, eski �a�larda Asya, Avrupa ve Afrika'daki eski medeniyetleri birle�tiriyordu.

• Do�u�tan �air ve yazar Su Shi ve yap�t� Shu Diao Ge Tou
Bug�n sizlere Kuzey Song (960-1127) d�neminde ya�am�� olan dahi �air Su Shi ve yap�t� Shu Diao Ge Tou'yu tan�taca��m.

• Tang Hanedan�'n�n ge� d�nemi �airi Li Shangyin
Bug�n a�k �iiriyle �n salm�� bir �airi tan�taca��m. �airin kendi a�k hikayesi de a��zdan a��za dola�m�� ve h�l� dola��yor. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040