Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Eski �a�larda �in denizcili�i

(GMT+08:00) 2009-02-02 11:18:38 cri

     Asya'n�n do�usunda yer alan �in, Pasifik Okyanusu'na k�y�s� olan bir �lke. 18 bin kilometre uzunlu�unda deniz k�y�s� olan �in, b�y�kl� k���kl� 6500'den fazla adaya sahip. Bohai Denizi, Sar� Deniz, Do�u Denizi ve G�ney �in Denizi �in anakaras�n� ku�atan 4 deniz sahas�d�r. Sar� Nehir ve Yantze Nehri havzalar�, �in milletinin be�i�i olarak kabul ediliyor. �in milleti, uzun tarihinde yava� yava� k�ta ve b�y�k nehirlerden denize ��k�p, kendine �zg� bir deniz medeniyeti olu�turdu.

      7000 y�l �nceki Yeni Ta� �a��'n�n ge� d�neminde �in milletinin atalar�, ilkel tekne ve denizcilik bilgisiyle denize ��km��. Bu, Akdeniz �lkeleri gibi, �in'in de d�nya deniz medeniyetinin be�iklerinden biri oldu�unu g�steriyor. Xia (M.� 21.-M.� 16), Shang (M.�. 16.-M.�.11) ve Zhou (M.�. 1027-M.�.256) hanedanlar� d�neminde, tahta tekne ve yelkenin icad edilmesiyle, �inlilerin atalar�, yak�n denizlerde yolculu�a ba�lay�p, Kore Yar�madas� ve Japonya adalar� ile �in'in g�neyindeki Vietnam ve Kambo�ya gibi �lkelerin bulundu�u yar�madaya kadar gidebilirdi. Zhou Hanedan�'n�n h�k�m s�rd��� �a�daki �lkbahar ve Sonbahar D�nemi (M.� 770-M.� 476) ile Sava�an Devletler D�nemi (M.� 403 ile M.� 221) eski �in denizcili�inin olu�umuna tan�k oldu. �inlilerin atalar�, astronomik konumland�rma ve deniz meteorolojisi gibi konularda belli bir bilgi birikimi sa�layarak, yak�n denizde yolculu�un gerektirdi�i teknik ve becerilere sahip oldu. Bu d�nemlerde b�y�k �apl� deniz ta��mac�l��� yap�ld� ve deniz sava�lar� ��kmaya ba�lad�. Qin(M.� 221-M.� 206) ve Han(M.� 206-220) hanedanlar�nda gemilerin boyutlar� giderek b�y�d� ve r�zgardan yararlanma tekni�i elde edildi. Qin hanedan� d�neminde Xu Fu adl� bir �inli, gemi filosuyla Japonya'ya gitti. Han d�neminde �in gemileri Hint Okyanusu'na kadar ula�t�.

     Tang hanedan� (618-907), "Zhenguan Refah D�nemi"ni ya�ay�p, ekonomi ve k�lt�r gibi alanlarda d�nya �lkelerini geride b�rakt�. �in'in Bat� Asya ve Afrika'ya k�y�s� olan �lkelere y�nelik deniz ta��mac�l��� �ok geli�ti. Bu d�nemde �in gemileri Arap �lkelerine ve Afrika'da denize k�y�s� olan �lkelere, Hint Okyanusu'na k�y�s� olan �lkelerde aktarma yapmadan, do�rudan ula�abildi.

      Pusulan�n denizcilikte kapsaml� �ekilde kullan�lmas�, muson ve gelgit gibi konularda daha �nce edinilen denizcilik bilgileri, gemi yap�m tekni�inin ilerlemesi, �zellikle �ift cidarl� "su ge�irmez b�lme" tekni�inin geli�tirilmesiyle, Song (960-1279) Hanedan�'ndan sonraki gemiciler y�l boyunca denizde seyahat yapabilir hale geldi. Song denizcileri, Hint Okyanusu'ndan ge�en denizcilik hatt�n� a�arak, Bat� Asya ve Afrika'n�n do�u k�y�lar�na ula�abildi.

       Yuan Hanedan� (1271-1368) gemi yap�m� ve denizcilik tekni�i a��lar�ndan kendinden �nceki Tang Hanedan�n� ge�ti. Bu d�nemdeki en b�y�k gemi binden fazla ki�iyi ta��yabiliyor, 10'dan fazla yelken bulunduruyordu. Arap d�nyas�ndan astronomik denizcilik tekni�inin �in'e girmesiyle, �in'de denizcilik tekni�i de ilerledi. �in gemileri Pasifik Okyanusu'nun bat� k�y�s� ve Hint Okyanusu'nun b�t�n k�y�lar�na ula�arak, Asya ve Afrika'da 120'den fazla �lke ve b�lgeyle denizcilik ve ticaret ili�kisi kurdu. �rne�in Quanzhou liman� tarihsel doru�unu Yuan Hanedan�nda ya�ad�. Bu d�nemde Quanzhou, sadece Do�u'daki ilk liman de�il, ayn� zamanda d�nyada �nl� d�� ticaret limanlar�ndan biri haline geldi. �nl� gemici Wang Dayuan, iki defa Quanzhou'dan yola ��karak, Arap Yar�madas� ve Do�u Afrika'daki �lkelere ula�t�. Wang, 1349 y�l�nda bir kitap yazarak, 96 �lke veya yer ismi kaydetti.

      Ming(1368-1644) Hanedan�nda �nl� gemici Zhen He, b�y�k bir deniz filosuyla yolculuk yaparak, bir�ok Asya ve Afrika �lkesini ziyaret etti. Zheng He filosunun boyutu, gemilerin b�y�kl���, gemicilik hatlar�n�n say�s� ve gemicilik tekni�i gibi bir�ok a��dan birer ilk olu�turdu. Zhen, 1405-1411 y�llar�n� denizde ge�irdi. Aral�ks�z deniz seyahat� yapan Zhen, G�neydo�u Asya �lkeleri ve Hindistan ile civar�ndaki �lkelere giderek, �in ile bu �lkeler ve b�lgeler aras�ndaki ili�kileri g��lendirdi. Zhen'in ziyaretinden sonra bu �lke ve b�lgeler de �in'e el�i g�nderdi. Zamanla, yabanc� el�iler, Zhen He'nin gemileriyle s�n�rl� kalmay�p, kendi gemileriyle de �in'e gelmeye ba�lad�. Zhen He, bug�nk� Endonezya a��klar�nda korsanlar� yok ederek, deniz hatlar�n� daha g�venli hale getirdi. Zhen He'nin gemicili�iyle, karadaki �pek Yolu denizdeki �pek Yolu'na d�n��meye ba�lad�. Zhen'in deniz yollar�n� a�mas�ndan sonra �ok say�da �inli bu hatlar� izleyerek, yurt d���na ��kt�.

       Ancak Ming Hanedan�n�n son d�neminde ve Qing (1644-1911) Hanedan�nda d��a kapal� politika izlenmesinden ve yurt i�inde denizcilik yasa�� konmas�ndan dolay�, �in'in denizcili�i olumsuz etkilendi ve ini� d�nemine ge�ti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040