Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in gelenek ve g�reneklerinin �nemli par�as�: Panay�r

(GMT+08:00) 2009-02-16 11:12:12 cri

      �inliler 26 Ocak g�n�, en �nemli bayram olan Bahar Bayram�'n� kutlad� ve bayram dolay�s�yla 7 g�n tatil yapt�. Bayramda ve tatilde �inli aileler bir araya gelip, bayram yemeklerinden Jiaozi'ler yedi, maytap patlatt�, akrabalar� ve yak�nlar� i�in g�zel dilekler tuttu. �inlilerin bayram s�ras�nda zaman ay�rd��� ba�ka bir �nemli etkinlik ise panay�r gezmek. Daha �nceki Bahar Bayramlar�nda oldu�u gibi, bu y�lki Bahar Bayram� s�ras�nda da �in'in �e�itli yerlerinde panay�rlar kuruldu. Panay�rlarda, normal g�nlerde nadir g�r�len akrobasi g�sterileri ve e�lence programlar�n�n yan� s�ra, farkl� y�relere ait yemekler ve el sanatlar� �r�nlerini de g�rmek m�mk�n. Bu nedenle her yerde panay�rlar t�kl�m t�kl�m doluydu.

      �in'deki panay�rlar eskiden tap�naklarda d�zenlenen bir t�r ayin etkinli�iymi�. Zamanla ekonomi geli�tik�e ve insanlar�n temas ihtiyac� artt�k�a, panay�rlardaki ayin etkinliklerinin korunmas�n�n yan� s�ra, panay�ra pazar i�levi de eklenmi�. Bu zamanlarda panay�ra "panay�r pazar�" deniyormu�. G�n ge�tik�e panay�r i�levlerinin aras�nda halk�n e�lendirilmesi de yer almaya ba�lam��. �rne�in bu d�nemde, halk danslar� ve opera g�sterileri de yap�l�rd�; ayr�ca, el sanatlar�yla u�ra�anlar ve i�portac�lar da panay�rda i� yapmaya ba�lad�. B�ylece panay�rlar daha �atafatl� oldu. Yak�n �a�lara gelinince, panay�rlar dini rengini kaybederek ve tap�naklardan uzakla�arak, ba��ms�z �ekilde geli�meye ba�lad�. Bug�nk� panay�rlar ise �inli vatanda�lar�n Bahar Bayram�'n� kutlad��� �nemli bir mekan haline geldi.

      �imdi �in'in her yerinde panay�rlar var; ancak en �ok panay�r kuzey kesimlerinde kuruluyor. Bahar Bayram� s�ras�nda kurulan panay�rlar genellikle bayram�n arife g�n� ba�lar ve bayram�n 7. g�n�nde biter; en uzunu ise �in Takvimi'ne g�re 1. ay�n 15. g�n�ne kadar s�rer. Ba�kent Beijing'deki her b�y�k parkta, bayram dolay�s�yla panay�r kuruldu. Bunlar�n en �nl�s� ise Changdian Panay�r�. �ehir merkezine en yak�n panay�r olan Changdian Panay�r�'n�n 400 y�ldan fazla bir ge�mi�i var. Panay�r�n bulundu�u Liulichang semti, Beijing'in en yo�un geleneksel k�lt�r atmosferinin g�r�ld��� mekanlardan biri. Bu semtte �in hat sanat� �r�nleri ve eski e�ya satan d�kkanlar, adeta birbirinin omuzuna dayan�r gibi yan yana dizili. �nsanlar Changdian Panay�r�'na gelince yeme i�me, oyun ve al��veri� gibi ihtiya�lar�n� kar��layabiliyor.

      Changdian Panay�r�'n�n yap�ld��� g�nlerde semt sokaklar�nda, eski geleneklere g�re taklit edilen m��teri �a��rma sesleri kula�a gelir, farkl� y�relere ait hafif yemekler bulunur, geleneksel g�steriler seyredilebilir. Bu geleneksel g�steriler aras�nda eski Beijing'e ait geleneksel �i�ek g�sterisi, eski gelenek ve g�renekleri yans�tan eski foto�raflar sergisi, Pekin Operas� gibi geleneksel opera g�sterileri yer al�r. Bu g�steri, sergi ve programlar her g�n say�s�z insan� kendine �eker.

       �in'in di�er b�lgelerinde de Bahar Bayram� s�ras�nda �e�it �e�it ve rengarenk panay�rlar kurulur. �in gelenek ve g�renekleri ile halk k�lt�r�n� yans�tan panay�rlarda akrobasi g�sterisi, aslan dans� ve r�zgarg�l�n�n yan� s�ra, �e�itli e�lence programlar� sunulur. Hangi ya� grubundan olursa olsun panay�ra sabah gelen bir ki�i b�t�n g�n� burada ge�irebilir.

       T�ketimde �e�itlenme e�iliminin geli�mesiyle �in'deki panay�rlarda da de�i�iklikler oldu. Beijing, Shanghai ve Guangzhou gibi b�y�k �ehirlerde son y�llarda Bahar Bayram� dolay�s�yla kurulan panay�rlarda yeni programlar da ortaya ��kt�. Uluslararas� �izgiler yans�tan �i�ek arabalar� g�sterisi, orkestra dinletileri, internet oyunlar� yar��mas� gibi programlar gen�lerin ilgisini �ekiyor. Bunun yan� s�ra baz� tap�naklarda dini �zellikler ta��yan panay�rlar da tekrar kuruldu.

       Dini �zellikler ta��yan panay�rlar olsun, saf e�lence i�levi olan �a�da� panay�rlar olsun, panay�rlar�n hepsi, �in vatanda�lar�n�n Bahar Bayram�'n� kutlad���, birlik ve beraberliklerini sergiledi�i, mutluluk diledi�i bulu�ma mekanlar� konumunda.

        E�er f�rsat olur da Bahar Bayram� s�ras�nda �in'e gelirseniz, mutlaka bir panay�r� gezmenizi tavsiye ederim. Ho��a kal�n.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040