Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Yurtsever �air Xin Qiji

(GMT+08:00) 2009-03-02 19:06:32 cri

      �in'in Song hanedan�na ait Xin Qiji, yazd��� �iirler ve yurtseverli�iyle �in tarihine ismini yazd�rd�. Xin Qiji, "insanlar�n se�kin temsilcisi, �iir �evresindeki ejderha" olarak adland�r�lm��, hatta baz� insanlar, Xin Qiji'nin �iirlerinin Song Hanedan�n�n en b�y�k ba�ar�s�n� temsil etti�ini savunmu�tu...

       Song hanedan� d�nemindeki �iir t�r� Uzun-K�sa Ezgi olarak da biliniyor. M�zik e�li�inde s�ylenip, insanlar�n duygular�n� anlatan Song d�nemi �iirleri, a��t ve yi�itleme olarak iki t�re ayr�labilir.

       Xin Qiji'nin �iirleri, yi�itleme t�r�ne dahil. 800 y�l �nceki h�k�m s�rm�� olan G�ney Song hanedan� d�neminde Xin Qiji, etnik gruplar aras�nda en �iddetli �at��man�n ��kt��� y�llar� ya�am��. D��tan gelen bask� ve zul�mlere dayanamayan Xin Qiji'nin, �ocukken b�y�k i� kurma hayalleri varm��. 20 ya��nda isyana kat�lan Xin Qiji, daha sonra G�ney Song y�netiminin himayesine giderek, hanedan�n eski topraklar�n�n geri al�nmas� i�in yap�lan askeri ve siyasi m�cadeleye kat�lm��. Bu �zge�mi�i, Xin Qiji'nin �iir tarz�n� etkileyip, askeri konular� �iirlerinin esas temas� haline getirdi.

       Xin Qiji'nin �iirleri, bir askerin cesareti, yi�itli�i ve �zg�venini yeterince yans�t�yor. "Bir erkek �l�nceye kadar y�re�i demir olur. Becerisi varsa, �atlayan g��� onarabilir..." ve "Nehirde r�zgar �iddetle esiyor, sanki evleri y�kacak gibi..." t�r�ndeki dizeleri, Xin Qiji'nin hanedan�n topraklar�n� geri alma do�rultusundaki �iddetli arzusunu ve zafer kazanacaklar�na olan inanc�n� ifade ediyor.

        Xin Qiji, G�ney Song hanedan� y�netiminin himayesine girdikten sonra, memuriyet hayat� p�r�zs�z olmam��. Bir�ok kere r�tbesi y�kseltilen Xin Qiji, bir�ok kere de g�revinden al�nm��, yani bir hayal kuruyor, bir hayal k�r�kl���na u�ruyor. Hanedan y�netiminin zay�f ve siyasetin karanl�k olmas� kar��s�nda Xin Qiji, yo�un �mitsizlik duygusuna kap�lm��. Xin Qiji, bir�ok �iir yaz�p, hanedana kurban olmad��� i�in duydu�u b�y�k ac� ve k�zg�nl��� ifade etmi�.

       "Ac�" kelimesi, Xin Qiji'nin �iirlerinde �nemli bir yer alarak, Xin'in �eli�kili psikolojisinin ifadesi oldu. Hanedana katk�da bulunmad��� ve kay�p topraklar geri al�nmad��� i�in Xin Qiji, yakla��k 20 y�l i�siz kalm��, �mr�n�n bahar�ndan ya�l�l��a ge�mi�. Sa�lar�ndaki aklar �o�al�rken Xin Qiji, ac�lar i�eren, a��t niteli�inde �iirler de yazmak zorunda kalm��. "�ocuklar ac�n�n tad�n� bilmez, bir kat daha yukar�ya ��k�p, �iirine zorla ac� kelimesini sokuyor." Ac� g�nleri ya�ad�ktan sonra ac�n�n tad�n� ��renen Xin Qiji, kendi bebekli�ine g�l�p, "Bug�n ac�n�n tad�n� biliyorum, s�yleyecekken vazge�tim... sadece 'B�yle derin bir sonbahar' demekle yetiniyorum" gibi dizeler yazd�. Hanedandaki ger�ek durumu g�ren Xin Qiji, �ok �eyleri d�r�st �ekilde yorumlamaz, bu nedenle sadece "B�yle serin bir sonbahar" diyerek, i� �eki� sesi ��karmak zorunda kalm��. Tabii �iirlerinin Xin Qiji'nin hanedan y�netiminden duydu�u ho�nutsuzlu�u i�erdi�i ortada.

        Xin Qiji, �iirlerinde k�y ya�am�na da geni� yer verdi. "En ho� olan, yaramaz �ocuklar�n nehir kenar�nda nil�fer tohumlar�n� ��karmas�." Bu dize, k�y ya�am�ndaki canl� �rne�i ka��da d�kt�. "7-8 y�ld�z g�k d���nda, 2-3 damla ya�mur da� �n�nde" dizesi ise bize bir su-m�rekkep resmi �iziyor. Xin Qiji'nin k�y ya�am�n� anlatan �iirleri, ac�n�n yan� s�ra �airin ba�ka t�r bir i� d�nyas� oldu�unu da g�sterdi.

        Xin Qiji, eski g�nlerde sava�an bir yi�itti, ayn� zamanda �in tarihinde kendine �zg� yeni �iir tarz� yaratan y�ce bir �airdi. Xin Qiji, zengin bilgisi ve se�kin yetene�iyle, G�ney Song Hanedan� d�neminde durgunluk i�indeki �iir �evresinde taze bir r�zgar estirdi ve G�ney Song Hanedan� d�nemine ait �iirleri y�ksek bir d�zeye ta��d�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040