Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Kuzey Song Hanedan�ndan dahi Ci yazar� Liu Yong

(GMT+08:00) 2009-02-23 12:00:36 cri

      1000 y�l �nce h�k�m s�rm�� olan Kuzey Song d�neminde, Liu Yong adl� bir yazar vard�. Song d�nemindeki ilk profesyonel Ci yazar� olan Liu Yong'un yazd��� duyugulu Ci yap�tlar�, �in tarihinde derin bir etki yaratm��t�r. Ayr�ca g�nl�k ya�am�nda g�n�l�nce davrand��� i�in Liu Yong �in edebiyat tarihinde �ok tart���lan bir ki�ilik oldu. Bug�n sizlere Liu Yong'u tan�taca��m.

      Liu Yong'un babas�, amcas�, karde�leri ve ye�enlerinin hepsi devlet s�navlar�n� kazanarak y�ksek r�tbeli devlet memuru olmu�. Liu Yong da k���k ya�ta s�nava kat�lm��, ancak onuruna d��k�n olan Liu Yong, soylularla bir arada bulunmaya raz� olmad��� i�in, girdi�i iki s�nav� da kaybetmi�. B�ylece iki darbe yiyen Liu Yong, �ikayetname niteli�inde bir Ci yaz�p, ger�ekten yetenekli olan insanlar�n ke�fedilmesini sa�layamad��� i�in hanedan�n memur se�me sistemini ba�ars�z bir sistem olarak nitelendirmi�. Bu Ci yap�t�, beklenmedik �ekilde �lkede yay�lm�� ve sonunda imparatorun eline gelmi�. Kendini yetenekli ki�ilerin h�misi olarak g�ren imparator buna �ok k�zm�� ve bir dahaki s�navda Liu Yong'un ka��d�n� istemi�; ka��t gelince �zerine "��ki i�sin, �ark� s�ylesin! Niye devlet memuru olacakm�� ki?" diye bir c�mle yazm��. B�ylece, Liu Yong'un devlet memuru olma hayali ortadan kalkm��.

      Bunun �zerine Liu Yong ge�imini sa�lamak amac�yla, genelevlerdeki fahi�eler i�in Ci yazmaya ba�lam��. Liu Yong, "imparatorun talimat�na" uydu�unu s�yleyip, bir t�r "iyimserlik" sergilemi�.

      �iire benzeyen bir edebiyat t�r� olan Ci, zengin ritm alg�lar� yaratan bir tarzda kaleme al�n�yor. Nitekim, her Ci yap�t�na uygun bir makam varm�� ve her Ci yap�t� m�zik e�li�inde s�ylenebilirmi�. Ci tarz�, Liu Yong'un elinde i�lenerek �ok geli�mi�. Liu Yong'un geride b�rakt��� 200'den fazla Ci yap�t� i�in 150'den fazla na�me kullan�lm��, bunlar�n �o�u Liu Yong taraf�ndan olu�turulmu�. Asl�nda, ince duygular� betimleyen uzun ve yava� ritmli Ci yap�tlar�, Liu Yong taraf�ndan ba�lat�lm��. O d�nemde "kuyu suyunun akt��� her yerde Liu Yong'un Ci'leri mutlaka duyulur" diye bir s�z �ok yayg�nm��.

       Liu Yong'un yap�tlar� aras�nda en �nl� c�mlelerden biri ��yle: "Tarihten beri insan kalbini inciten ayr�l�kt�r, hele so�uk bir sonbahar g�n�nde olursa daha da dayan�lmaz! Bu ak�am i�kileri i�tikten sonra nerede uyanaca��m, bir nehrin s���tl� k�y�s�nda esen r�zgar ve so�uk ay alt�nda." Liu Yong, pek de erkeklere �zg� olmayan ince bir duygusall�kla yazd��� bu Ci yap�t�yla, ayr�l�k ac�s�n� ka��da ge�irdi. Bu nedenle daha sonraki ku�aklara mensup insanlar, Liu Yong'un Ci yap�tlar�n�n sanki 16-17 ya��ndaki bir gen� k�z gibi taze ve narin oldu�u ve bu yap�tlar�n da en �ok gen� k�zlar�n s�ylemesine uygun oldu�u yorumunu yapm��.

       Liu Yong, Ci yazma yetene�iyle ba�kent Kaifeng'de �nl� fahi�eler aras�nda �ok reva� bulmu�. Bu k�zlar Liu Yong'la tan��maktan gurur duyarm��; ipek gibi de�erli ve pahal� kuma�lara sahip olmama pahas�na, Liu Yong'la tan��mak istermi�. O d�nemde Kaifeng kentindeki e�lence �evresinde bir s�z yayg�nm��: "�pek giymek yerine Liu Yong'un yan�nda olmaya ray�z�m; �mparatorun yerine Liu Yong'un �a�r�s�na raz�y�m; Bin alt�n yerine, Liu Yong'un kalbini kazanmaya raz�y�m; tanr�lar�n yerine Liu Yong'la g�r��meye raz�y�m". Bu nedenle Liu Yong'a "�i�eklerin imparatoru" lakab� tak�lm��. Bunun etkisiyle Liu Yong, kalemini daha �ok kad�nlar�n ya�am� ve a�k�na y�nlendirdi. ?

       Liu Yong, hayat� boyunca istedi�i �eyleri yapm��, hi� aile yuvas� kurmam��, geride de hi�bir varl�k b�rakmam��. Hayattayken s�k�a ge�im s�k�nt�s� �eken Liu Yong, ya�am�n� tan�d��� kad�nlar�n yard�m�yla s�rd�rm��, sonunda bir genelevde hayat�n� kaybetmi�. �ld���nde yan�nda hi�bir aile ferdi bulunmamas� ve hi�bir varl��� olmamas� nedeniyle, cenaze t�reni de birka� fahi�enin ba����yla yap�lm��. Cenaze t�renine ba�kent Kaifeng'deki t�m fahi�eler kat�lm��.

       Daha sonra, Liu Yong'un �l�m�n�n y�ld�n�m� olan Mart ay�nda �i�ekler a�t���nda fahi�eler mezar�n� ziyaret edip, onu anm��lar. Yava� yava� bu ziyaret bir gelenek haline gelerek, uzun zamanda korunmu�. �l�m�nden sonraki uzun y�llar boyunca �ok say�da insan taraf�ndan an�lmas�, Liu Yong'un etkisini ve konumunu do�rulayan bir olgu olarak kabul ediliyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040