Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Kuzey Song d�nemi edebiyat��lar�ndan Ouyang Xiu

(GMT+08:00) 2009-02-09 18:35:47 cri

     Bug�nk� Geleneksel K�lt�r program�nda sizlere �in'in Kuzey Song (960-1127) hanedan� d�neminde ya�am�� �nl� edebiyat�� Ouyang Xiu'yu tan�taca��m.

     �in edebiyat tarihinde, Tang ve Song hanedanlar� d�neminde ya�am�� 8 �nl� ve dahi edebiyat��dan biri olan Ouyang Xiu (1007-1072), b�y�k bir edebiyat�� oldu�u kadar, �nemli bir siyaset�iydi de... 4 ya��nda babas�n� kaybeden Ouyang Xiu, fakir bir ortamda b�y�m��. Ka��t ve kalem paras� bulamayan annesi kam��la kum �zerinde yaz� yaz�p, o�luna okuma-yazma ��retmi�.

     Ouyang Xiu, Kuzey Song d�neminde �iirde yenilik yaratma hareketinin �nc�s�yd�. Daha �nceki Tang hanedan�nda ba�lat�ld��� gibi, Kuzey Song hanedan� d�neminde de edebiyatta yenilik hareketi, karma��k �ekil ve fazla s�sl� ifade tarz� yerine daha �nceki Qin ve Han hanedanlar�nda g�r�len saf ve �zg�r deneme �e�idini te�vik ediyordu. Bu, ger�ek hayat�n yans�t�lmas� ve d���ncelerin ifade edilmesine yard�mc� oldu.

     Ouyang Xiu'nun, basit ancak d�zenli ve do�al edebiyat �sl�b�n� tercih etmesi sonucunda, d�nemin �ok say�da edebiyat��s� harekete ge�ti ve bunun daha sonraki hanedanlar d�neminde yeti�en edebiyat��lar �zerindeki etkisi b�y�k oldu. Ouyang Xiu'nun eserlerinde i�erik derin, edebi tarz zengin, ve atmosfer duygu y�kl�d�r... O nedenle, �in edebiyat tarihinde �nemli bir yeri vard�r.

     Ouyang Xiu, hayat� boyunca merkezi h�k�mette ve yerel y�netimde de g�rev yapm��. Devletin ac�s�n� kendi ac�s� gibi payla�an ve d�r�st konu�an Ouyang Xiu, bir�ok kere g�revden al�nm��, daha sonra tekrar g�revlendirilmi�. "Zui Wong Ting Ji", Ouyang Xiu'nun tiyatro yap�t�d�r. Ouyang Xiu, bu yap�t�nda g�zel do�a manzaralar�n� ve uyumlu sosyal ortam� tasvir ederek, g�revden al�nd��� zaman hissettiklerini ka��da d�km��. Yap�ta g�re, Ouyang Xiu, merkezi h�k�mette g�rev yapt��� s�rada hayallerini ger�ekle�tirememi�, ancak merkezi h�k�metten yerel y�netime atand��� zaman sevindirici ba�ar�lar elde etmi�. Her g�n oraya buraya ko�an ve yorulan Ouyang Xiu, nihayet ba�ar�n�n tad�n� ��karabilmi�...

     Ouyang Xiu, "Zui Wong Ting Ji"de kendini "Zui Wong", yani "sarho� ya�l� adam" olarak tan�ml�yor. Yap�tta, d�nyadaki anla�mazl�klardan uzak kalan yazar�n kentten uzakta da�lar� ve su boylar�n� gezip ruhunu sakin ve rahat bir ortamda dinlendirerek, dengeli ve uyumlu bir duygu ya�am�na ula�mas� anlat�l�yor.

       Ouyang Xiu, manzara tasvir etmek ve hikaye anlatmak suretiyle kendi y�re�indeki duygular�n� anlatt�. Ger�ek duygular�n� manzaralar ve hikayelerle kayna�t�rd��� i�in, Ouyang Xiu'nun yap�tlar� okunurken, kula�a hep ho� gelir. "Sarho� ya�l�n�n akl� i�kide de�il, da�larda ve sulardad�r" �eklindeki iki dizesi bug�ne kadar varl���n� korudu ve bug�n hala s�k s�k kullan�l�yor. B�ylece, "Sarho� ya�l�n�n akl� i�kide de�il" ifadesinin �ince s�yleni�i olan "Zui Wong Zhi Yi Bu Zai Jiu" c�mlesinin bug�n ta��d��� anlam, Ouyang Xiu'nun d�nemine g�re geni�lemi� oldu. Bu c�mle, bir insan�n g�r�nd��� gibi olmad���n�, ba�ka bir amac� olabilece�ini ifade ediyor.

       Ouyang Xiu edebi yarat�c�l���ndaki en b�y�k ba�ar�s�n� denemelerine bor�ludur. Ouyang Xiu, hayat� boyunca 500'den fazla deneme yazd�; denemelerinin konular� aras�nda siyaset i�leri, hikayeler ve insani duygular vard�r. Ouyang Xiu, basit ve rahat bir dille hikaye anlatt�, manzara tasvir etti, okurlara muhte�em duygular ya�att�.

      Klasik �in edebiyat�nda �nemli bir yer tutan "Fu", �iir ile makale aras�nda bir edebiyat t�r�d�r. Ouyang Xiu'nun yazd��� Fu'lar da �ok �nl�d�r. �rne�in "Sonbahar�n Sesi" adl� bir Fu'da, sessiz sonbahar �ok canl� bir imge olarak tasvir edilir. Bu yaz�y� okuyan biri, adeta sonbahar�n kokusunu bile hisseder. Ayr�ca Ouyang Xiu'nun �ok say�da �iirinde, halk�n ac�lar� yans�t�l�yor, toplumdaki karanl�klar g�n �����na vuruluyor. Ouyang Xiu bunun yan�s�ra, �iirlerinde devlet i�lerini de yorumlar ve yolsuzluk gibi olumsuz durumlar� ele�tirirdi. Tabii, Ouyang Xiu'nun en �ok yazd��� ve en b�y�k ba�ar� elde etti�i edebi yap�lar, yine de kendi duygular�n� anlatan ve da�lar ile sular� tasvir eden �iirlerdir.

     Ouyang Xiu ayr�ca �nl� bir tarih bilimi uzman� olarak, �e�itli ara�t�rmalar yapt� ve ara�t�rma makaleleri yazd�. K�sacas�, Ouyang Xiu, �in'in edebiyat tarihinde b�y�k ba�ar�lara imza atan �nl� bir edebiyat��d�r.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040