Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

• Ankara'da "��N" foto�raf sergisi d�zenlendi (09-03-13)
T�rk foto�raf sanat��s� Yavuz Alatan'�n "��N" adl� foto�raf sergisi Ankara'da a��ld�. 24 �ubat ile 2 Mart g�nleri aras�nda ziyaret edilebilecek olan serginin a��l���na T�rkiye'nin eski ba�bakanlar�ndan Mesut Y�lmaz'�n da aralar�nda bulundu�u �ok say�da konuk kat�ld�.

• 2008'de en �ok kullan�lan �ince kelimeler belirlendi (09-03-06)
2008 y�l�nda �in'deki ve d�nyadaki geli�meleri �ince karakterlerle yans�tmak amac�yla "2008 Y�l�n�n �ince Kelimeleri" ad�yla internet �zerinde yap�lan ara�t�rman�n sonucu bu ay�n ba��nda a��kland�.

• Fare ve tav�an heykelleri ayr� ayr� 14 milyon avroyla sat�ld� (09-02-27)
Yuanmingyuan Bah�esi'ne ait bronzdan yap�lm�� fare ve tav�an ba�l� iki heykel 25 �ubat g�n� Fransa'daki Paris B�y�k Saray�'nda d�zenlenen "Yves Saint Laurent and Pierre Berge'nin �zel Kolleksiyonu" ba�l�kl� a��k artt�rmada ayr� ayr� 14 milyon avroluk fiyatlarla sat�ld�.

• "K�lt�rel Devlet Kap�s�" etkinli�i ba�lad�
Bug�nlerde �in'e gelen yabanc� turistler, Beijing Ba�kant Havaalan�'n�n 3. terminalinde, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n a��l�� t�reninin ba�lang�� programlar�ndan olan "She Huo" g�sterisini izleyebilir.

• Maddi olmayan k�lt�r miraslar� sergisi Beijing'de (09--02-13)
Zhangzhou'dan kukla, Nanjing kentinden fener, Pingnan'dan tahta k�pr� ve Lasa'dan Tang-ka...

• Bahar Bayram� s�ras�ndaki k�sa mesajlar (09-02-06)
K�resel finans krizinin �inlilerin ya�am�n� da etkilemesine ra�men, 26 Ocak g�n� ba�layan Bahar Bayram� dolay�s�yla, �inliler Bo�a Y�l�'ndan beklentisini yans�tan mesajlar� �ekti.

• �in'in uzay istasyonunun modeli tan�t�ld� (09-01-30)
�in Takvimi'ne g�re yeni y�l 26 Ocak g�n� ba�lad�. �inlilerin en b�y�k geleneksel bayram� olan yeni y�l, Bahar Bayram� ad�yla da an�l�yor.

• �in gelenekleri, k�resel finans krizinden etkilenmedi (09-01-23)
�in'deki Lingdian Ara�t�rma ve Dan��ma �irketi taraf�ndan k�sa s�re �nce yay�nlanan "Kentlilerin 2009'daki T�ketim �ste�i ve Beklentileri" adl� rapor, kentli vatanda�lar�n t�ketim iste�inin son 5 y�ldaki en d���k d�zeyine indi�ini, ancak kentlilerin y�zde 70'inin Bahar Bayram� s�ras�ndaki t�ketim d�zeyinin d��meyece�ini g�sterdi.

• Foto�raflarla �in-ABD diplomasisinin 30. y�l� sergisi ba�lad� (09-01-16)
�in ile ABD aras�ndaki diplomatik ili�kilerin kurulu�u dolay�s�yla, "Foto�raflarla �in-ABD Diplomasisinin 30. Y�ld�n�m�" adl� sergi 12 Ocak g�n� Beijing'de a��ld�.

• "D�nyan�n Yeni Yedi Do�al Harikas�" i�in se�im devam ediyor (09-01-09)
"D�nyan�n Yeni Yedi Harikas�" listesinin belirlenmesinden sonra, "New 7 Wonders " adl� �nl� �svi�re vakf�, "D�nyan�n Yeni Yedi Do�al Harikas�" i�in se�im s�recini ba�latt�.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040