Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Ankara'da "��N" foto�raf sergisi d�zenlendi (09-03-13)

(GMT+08:00) 2009-03-13 09:41:28 cri

       T�rk foto�raf sanat��s� Yavuz Alatan'�n "��N" adl� foto�raf sergisi Ankara'da a��ld�. 24 �ubat ile 2 Mart g�nleri aras�nda ziyaret edilebilecek olan serginin a��l���na T�rkiye'nin eski ba�bakanlar�ndan Mesut Y�lmaz, K�lt�r ve Turizm Bakanl��� M�ste�ar Yard�mc�lar� Kemal Fahir Gen� ve �zg�r �zarslan'�n yan� s�ra �in, Bulgaristan, Afganistan, Avustralya ve Macaristan B�y�kel�ileri de kat�ld�.

       Eski ba�bakanlardan Y�lmaz serginin a��l�nda yapt��� konu�mada, �in h�k�meti ve halk�n�n ger�ekle�tirdi�i reform ve h�zl� geli�meleri T�rkiye h�k�meti ve halk�n�n takdirle kar��lad���na i�aret ederek, �in'in geli�mesinin d�nyan�n ve medeniyetin geli�mesi a��s�ndan yararl� oldu�una inand���n� dile getirdi. Y�lmaz, T�rk-�in dostlu�unun iki �lkenin ortak �abalar�yla daha da geli�mesini arzulad���n� vurgulad�.

       Sergide, Yavuz Alatan'�n Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi'nin merkezi Urum�i ve Ka�gar kentinde �ekti�i y�ze yak�n foto�raf yer al�yor.

        Bambu par�alar �zerine 731 bin �ince karakter oyuldu

       �in'in Guangdong eyaletinin Zhaoqing il�esinden k�yl� baba ve o�lu Huang Wanshi ve Huang Zuoliu, 33 y�l harcayarak, �in'in en �nl� 4 klasik roman�ndan biri olan K�z�l K��k�n R�yas�'n� 342 bambu par�as�na yazd�. 20 b�l�mden olu�an romanda toplam 731 bin 17 �ince karakter bulunuyor. 24 santimetreye 1 santimetre b�y�kl���nde olan her bambu par�as�n�n �zerine ortalama olarak 3 bin karakter kaz�nd�. Her karakter 0.6 milimetrekare oldu�u i�in, sadece mikroskopla okunabiliyor.

       342 bambu par�as�n�n 1 kilogram a��rl���nda oldu�u, ancak b�t�n oyma �al��mas� i�in 1 tondan fazla bambu par�as� t�ketildi�i bildirildi.

      "2009 �in ve Fransa K�lt�rlerinin Bahar�" adl� etkinlik ba�l�yor

       "2009 �in ve Fransa K�lt�rlerinin Bahar�" �er�evesindeki etkinlikler, 27 Mart g�n� ba�layacak. Bu y�l d�rd�nc�s� d�zenlenen etkinlik kapsam�nda, sahne g�sterileri, edebi temas etkinlikleri, sergi ve film g�sterileri de dahil olmak �zere 130'dan fazla etkinlik d�zenlenecek. Oscar �d�l� sahibi �nl� film y�ld�z� Juliette Binoche bu vesileyle Beijing'i ilk defa ziyaret edecek. Binoche, �in ve Fransa'n�n i�birli�iyle haz�rlanan "Bahar'�n An�s�" adl� dans g�sterisinde sahneye ��kacak, rol ald��� filmler i�in �zel olarak d�zenlenen film g�sterimi ve kendisiyle ilgili bir portre foto�raf sergisine kat�lacak.

       �lki 2006 y�l�nda d�zenlenen "�in ve Fransa K�lt�rlerinin Bahar�" etkinlikleri, ge�en y�l 240 binden fazla izleyici �ekmi�ti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040