Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Fare ve tav�an heykelleri ayr� ayr� 14 milyon avroyla sat�ld� (09-02-27)

(GMT+08:00) 2009-02-27 11:58:00 cri

      Yuanmingyuan Bah�esi'ne ait bronzdan yap�lm�� fare ve tav�an ba�l� iki heykel 25 �ubat g�n� Fransa'daki Paris B�y�k Saray�'nda d�zenlenen "Yves Saint Laurent and Pierre Berge'nin �zel Kolleksiyonu" ba�l�kl� a��k artt�rmada ayr� ayr� 14 milyon avroluk fiyatlarla sat�ld�.

       �ki heykel, m�zayedeye telefonla kat�lanlar taraf�ndan sat�n al�nd�. Ancak iki heykelin ka� ki�i taraf�ndan al�nd��� ve heykel sahibi veya sahiplerinin kimli�i a��klanmad�.

       Fare ve tav�an ba�l� iki heykel, Yuanmingyuan Bah�esi'ne ait 12 hayvan burcundan, yurt d���nda bulundu�u tespit edilen ikisini olu�turuyor. �kinci Afyon Sava�� s�ras�nda soyularak yabanc� �lkelere ka��r�lan 12 hayvan burcundan, �imdiye kadar, sadece bo�a, maymun, kaplan, domuz ve at ba�l� be� heykel �in'e iade edildi; ejderha, y�lan, koyun, tavuk ve k�pekten olu�an be� heykel ise hala kay�p durumda bulunuyor.

      �te yandan, �in Devlet Tarihi Eserler M�d�rl��� taraf�ndan 26 �ubat g�n� yap�lan a��klamada, Frans�z Christie's M�zayede Evi'nin Yuanmingyuan Bah�esi'ne ait kay�p fare ve tav�an ba�l� iki bronz heykeli a��k art�rma yoluyla satmas�n�n, �irketin �in'deki geli�mesini ciddi �ekilde etkileyece�i belirtildi. A��klamada, Christie's M�zayede Evi'nin bu davran���n�n konuyla ilgili uluslararas� anla�malar�n ruhuna ve tarihi eserlerin ilk sahibi olan �lkeye iade edilmesini �ng�ren uluslararas� kurala ayk�r� olarak, �in halk�n�n k�lt�rel ��karlar�na zarar verdi�ine ve milli duygular�n� rencide etti�ine, ayr�ca Christie's'in �in'deki geli�mesi �zerinde ciddi etkilerde bulundu�una i�aret edildi.

       Tibet y�l� kutland�

     Tibet takvimine g�re 25 �ubat g�n� yeni y�l�n ilk g�n�. Tibetlilerin en g�rkemli ve en mutlu bayram� olan Tibet yeni y�l� �lke genelindeki 5 milyonu a�k�n Tibetli vatanda� taraf�ndan co�kuyla kutland�.

       Gelene�e g�re yeni y�l�n ilk g�n�, Tibetlilerin kutsall�k ve mutluluk sembol� olarak y�l�n ilk kova suyunun almas� gerekiyor. Tibet �zerk B�lgesi'nin merkezi Lasa'dan ve �evredeki k�ylerden vatanda�lar, kutsal mekan olarak kabul edilen Doilungdeqen il�esinin Sangmo k�y�nde yeni y�l�n ilk kova suyunu almak i�in sabah saat be�te yola ��kt�. Tibet Tiyatrosu Lasa'daki Potala Saray�'n�n yan�ndaki meydanda bir g�steri yapt�.

       Qinghai eyaletinde ya�ayan Tibetliler, Qinghai G�l�'n�n kenar�nda geleneksel kost�m sergisi, Tibet Gorchom dans� yar��mas� ve �ark� ile dans g�sterisi gibi kutlama detkinlikleri d�zenledi. Sichuan eyaletinin Ganzi Tibet �zerk �li ve Aba Tibet ve Qiang �zerk �li'nde ya�ayan Tibetliler yeni y�l� �e�itli faaliyetlerle kutlad�. Yunnan eyaletinin Diqing Tibet �zerk �li'ndeki Tibetliler de y�l ba��n� �ark�lar ve danslarla mutlu bir ortamda ge�irdi.

        Beijing'deki en b�y�k Tibet Budizmi tap�na�� olan Yonghegong Lama Tap�na��'nda sabah saat 8:20'de d�zenlenen g�rkemli Budizm ilahileri okuma t�reni, 10 bin Budist taraf�ndan izlendi. �in Merkezi Az�nl�k Milliyetler �niversitesi'ndeki Tibetli ��renciler, bir foto�raf sergisi d�zenleyerek, kendi �ektikleri ve toplad�klar� foto�raflarla memleketlerinin do�al manzaralar� ve ya�am �ehrelerini g�sterdi.

      Xinjiang'daki maddi olmayan k�lt�r miraslar�n�n aktar�c�lar�na para arma�an�

     Aralar�nda Manas Destan�'n�n s�zl� aktar�c�s� Yusuf Mamay ve �nl� Davazc� Adili U�ur'un da bulundu�u 24 maddi olmayan k�lt�r miras� aktar�c�s�na 25 �ubat g�n� 8 biner yuanl�k para arma�an� verildi. Bu arma�anlar, Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi'nde maddi olmayan k�lt�r miraslar�n� aktarma �al��malar�n�n te�vik edilmesini ama�l�yor.

     24 aktar�c� halk edebiyat�, akrobasi, halk sanatlar�, geleneksel el sanatlar� ve geleneksel t�p alanlar�nda �al��malar yap�yor.

      Xinjiang K�lt�r M�d�rl��� yetkilisi Han Ziyong, halk sanat��lar�n� korumada geni� �apl� �al��malar yap�ld���n� hat�rlatarak, genel ara�t�rma, aktar�lanlar� kaydetme, aktar�c�lar�n konut ve ya�am ko�ullar�n� iyile�tirme, aktar�c�lara asgari ge�im �dene�i ba�lama gibi �al��malarla b�lgede maddi olmayan k�lt�r miraslar�n� koruyan ve aktaranlara sayg� g�steren bir sosyal ve k�lt�rel ortam yaratt�klar�n� belirtti.

       Xinjiang'dan 41 proje, Devlet Maddi Olmayan K�lt�r Miraslar� Listesine al�nd�, 24 aktar�c� K�lt�r Bakanl��� taraf�ndan devlet d�zeyindeki maddi olmayan k�lt�r miras�n�n aktar�c�s� olarak belirlendi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040