Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Bahar Bayram� s�ras�ndaki k�sa mesajlar (09-02-06)

(GMT+08:00) 2009-02-06 11:20:13 cri

     K�resel finans krizinin �inlilerin ya�am�n� da etkilemesine ra�men, 26 Ocak g�n� ba�layan Bahar Bayram� dolay�s�yla, �inliler Bo�a Y�l�'ndan beklentisini yans�tan mesajlar� �ekti.

     �incedeki bo�a karakterinin bir anlam� y�kseli� ve �anst�r. Bu nedenle bu y�lki k�sa mesajlarda bo�a karakteri en �ok kullan�lan karakter oldu. �rne�in "Fare(�in takvimine g�re ge�en y�l Fare Y�l�) pe�ine bo�an geldi, dertler fareyle gitmi� oldu;" "Bo�a geldi, �anslar getirdi."...

      Baz� k�sa mesajlar mizahi. "�nsan hayat�nda tek yol var, bu yolda �ok say�da bo�a bulunur; zengin oldu�unda yanl�� yola d��me, para s�k�nt�s� oldu�unda bo�a satma; mutlu oldu�unda yolunu kaybetme, dinlenirken de bo�alara biraz yem ver. (?)"

      Genel olarak �in geleneksel k�lt�r�n�n en g�zel bor�lar�ndan bir olan bo�a, insanlar�n g�zel bir gelecek beklentisini ta��yor. Bo�a Y�l�'nda ekonomik durum hen�z belli olmamas�na ra�men, insanlar k�sa mesajlarla iyimserli�ini ifade ettiler.

     �in sinemas�ndaki ba�ar�

      �in sinemas�nda �st �ste 2 y�l y�zde 26'dan fazla b�y�me korundu. �in sinemas�n�n 2008 y�l�nda ger�ekle�tirdi�i gi�e geliri, 4.215 milyar yuana ula�arak, ilk defa d�nyan�n ilk onu s�ras�na girdi. Hikayeli filmlerin say�s� 400'u bularak d�nyan�n 3'�nc�s� oldu. 1997 y�l�nda ba�layan, �in Takvimine g�re Yeni Y�l i�in film �ekme hareketi 10 y�l s�rd�. �lk ba�lang��ta sadece 2, 3 film �ekilirken �imdi ise 20'den fazla film rekabet yap�yor. 26 Ocak g�n� ba�layan Bo�a Y�l� dolay�s�yla �ekilen filmlerden 4'�n�n gi�e geliri 100 milyon dolar�n� ge�mi� oldu.

     2008 y�l�ndaki 4.215 milyar yuanl�k gi�e gelirinde �in yap�m� filmlerin katk�s� 2.563 milyar yuana ula�t�; gi�e geliri 100 milyonu a�an 13 film aras�nda yer alan �in yap�m� filmlerin say�s� 9'u buldu.

      �in t�bbi, ipek ve abak�s, d�nya k�lt�r miraslar� listesine ba�vurdu

      �in t�bbi, abak�s, ipek, Xuanzhi ka��d� ve Wuqiao Akrobasisi dahil bir �ok projenin Birle�mi� Milletler "�nsanl���n Maddi Olmayan K�lt�r Miraslar� Listesi"ne al�nmas� i�in ba�vurularda bulunuldu. BM E�itim, Bilim ve K�lt�r Komitesi UNESCO, ba�vurular� kabul etti.

      Edinilen bilgiye g�re, ba�vuru prosed�r�ne g�re, UNESCO'nun uzmanlar� inceleyip karar verecek. Resmi onay Eyl�l ay�nda a��klanacak.

      Japoncadaki �ince karakterlerin say�s� 191 artt�

      Japonya K�lt�r Onay Komitesi taraf�ndan 27 Ocak g�n� onaylanan "En �ok Kullan�lan �ince Karakterleri Listesi"nin yeni versiyonunda "kaplan", "ay�" ve "geyik" anlam�ndaki 191 �ince karakteri eklendi. 28 y�ll�k aradan sonra onaylanan bu yeni versiyonda toplam 2131 �ince karakteri yer ald�.

       Bilgisayar gibi bili�im aletlerinin h�zla yay�lmas�yla, Japonca'da daha �ok �ince karakterleri kullan�ld�. Bu defaki yeni versiyon �a��n e�ilimine g�re haz�rland�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040