Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"K�lt�rel Devlet Kap�s�" etkinli�i ba�lad�

(GMT+08:00) 2009-02-20 10:41:09 cri
    Bug�nlerde �in'e gelen yabanc� turistler, Beijing Ba�kant Havaalan�'n�n 3. terminalinde, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n a��l�� t�reninin ba�lang�� programlar�ndan olan "She Huo" g�sterisini izleyebilir.

    18 �ubat g�n� yap�lan ilk "She Huo" g�sterisiyle, Beijing Uluslararas� Havaalan� Anonim �irketi ve Baoji Belediyesi taraf�ndan ortakla�a organize edilen, geleneksel �in k�lt�r�n� yayg�nla�t�rma ama�l� "K�lt�rel Devlet Kap�s�" adl� etkinlikler resmen ba�lat�ld�.

    "She Huo", �in milletinin atalar�n�n toprak ve ate�e duydu�u sayg�dan kaynaklan�yor. "She" Toprak Tanr�s�, "Huo" ise �yk�lerde tasvir edilen Ate� Tanr�s�d�r. Atalar�m�z "She Huo" t�reni d�zenleyerek, bereketli ve huzurlu ya�am dile�inde bulunurdu. Yava� yava� "She Huo" halk�n atalar� and��� ve bayramlar ile sevin�li olaylar� kutlad��� bir g�steri etkinli�i haline geldi.

    Mart ay�n�n ortalar�na kadar s�recek olan etkinlik kapsam�nda opera maskesi, kesme ka��d�, renkli �amurdan heykel ve bronz e�ya gibi, Baoji kentinin eski ve k�kl� geleneksel k�lt�r�, �rf ve adetleri ile tarihi eserleri tan�t�lacak.

    Beijing Uluslararas� Havaalan�'n�n 1. ve 2. terminalinde de benzer "K�lt�rel Devlet Kap�s�" etkinlikleri d�zenlenecek.

    2008 Beijing Olimpiyat Oyunlar� ve Engelliler Olimpiyat Oyunlar� s�ralar�nda Beijing Uluslararas� Havaalan�'nda birer "K�lt�rel Hafta" etkinli�i d�zenlenerek, iki spor �enli�inin organizasyon komitesi, yerli ve yabanc� konuklar�n be�enisini kazanm��, g�zel bir k�lt�rel etki yarat�lm��t�.

                  Taiwan Boa�z�'n�n iki yakas�ndaki iki Yasak Kent M�zesi aras�nda i�birli�i

    Taiwan Bo�az�'n�n iki yakas�ndaki Yasak Kent M�zeleri'nin yetkilileri, 14 ile 15 �ubat g�nlerinde Beijing'deki Yasak Kent M�zesi'nde bir araya gelerek, i�birli�i konusunu ele ald�lar.

    Yasak Kent, Ming ve Qing Hanedanlar� d�nemine ait 24 imparatorun ya�ad��� saray k�lliyesi niteli�inde. 1925 y�l�nda Qing Hanedan�'n�n son imparatoru Puyi Yasak Kent'ten ��kar�ld�ktan sonra Yasak Kent, saraylarda saklanan milyonlarca de�erli tarihi e�yan�n g�sterildi�i bir m�ze haline getirildi. 20. y�zy�l�n 30'lu ve 40'l� y�llar�nda Japon sald�rganlar�n sava� alevlerinden kurtar�lmas� amac�yla, Yasak Kent M�zesi'ndeki bir k�s�m tarihi eser m�zeden ��kar�ld� ve daha sonra Taiwan'a g�t�r�ld�. 1965 y�l�nda Taiwan'daki Taibei kentinde Taibei Yasak Kent M�zesi kuruldu. Beijing'deki Yasak Kent M�zesi'nde 1.3 milyon par�a, Taibei'deki m�zede ise 650 bin par�a tarihi eser bulunuyor.

    Taibei'deki m�ze Ekim ay�nda, Qing Hanedan�'na ait imparator Qianlong konulu bir sergi d�zenleyecek ve sergiyi zenginle�tirmek amac�yla, Beijing'deki Yasak Kent M�zesi'nden 17 par�a tarihi eseri �d�n� almak istedi, buna Bejing'deki yasak Kent M�zesi olumlu cevap verdi. B�ylece, Yasak Kent'e ait tarihi eserler, 60 y�l aradan sonra Taibei'de bulu�acak.

                                               �ran k�lt�r ve sanat sergisi ba�lad�

    �in K�lt�r Bakanl��� ile �ran'�n �in'deki B�y�kel�ili�i taraf�ndan organize edilen �ran'�n Devriminin 30. Y�l� ��in K�lt�r ve Sanat Sergisi 15 �ubat g�n� Ba�kent K�t�phanesi'nde a��ld�. Yetkililer, �ran ile �in aras�nda ekonomik, ticari ve k�lt�rel temas ve etkile�imin tarihi �pek Yolu sayesinde �ok eskiden ba�lad���na i�aret ederek, serginin iki �lke aras�nda k�lt�r ve sanat alanlar�ndaki temas ve i�birli�ini peki�tirece�ini belirttiler.

    Sergide bulundurulan tatha ve bronz oymalar ile resim gibi 100'den fazla elsanat� �r�n�, �ran'�n sahip oldu�u eski k�lt�r �zelliklerini yans�t�yor. �ran'dan gelen 4 sanat�� da sergide kendi �al��malar�n� g�steriyor.

    Sergi 21 �ubat g�n�ne kadar devam edecek.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040