Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Maddi olmayan k�lt�r miraslar� sergisi Beijing'de (09--02-13)

(GMT+08:00) 2009-02-13 20:23:47 cri

      Zhangzhou'dan kukla, Nanjing kentinden fener, Pingnan'dan tahta k�pr� ve Lasa'dan Tang-ka... Bo�a Y�l�n�n ne�esi i�inde �in'in geleneksel zanaatlar�, insanlar�n k�lt�rel hat�ralar�n� canland�rd�. Geleneksel �in bayramlar�ndan Yuanxiao Bayram�'n�n kutland��� 9 �ubat g�n�, ba�kent Beijing'deki Tar�m M�zesi'nde, �in'deki Maddi Olmayan K�lt�r Miraslar�na Ait Geleneksel Zanaatlar Sergisi a��ld�.

      Geleneksel Zanaatlar Sergisi, aralar�nda kesme ka��t resmi, matbaa, tekstil ve boyaman�n da bulundu�u 9 b�l�mden olu�uyor. Devlet D�zeyindeki Maddi Olmayan K�lt�r Miraslar� Listesi'ne dahil olan geleneksel zanaat projelerinin aktar�c�lar�, h�nerlerini sergi salonunda icra ediyor.

       Maddi olmayan k�lt�r miraslar�n�n korunmas�yla ilgili 14 kurulu� taraf�ndan d�zenlenen sergi, 23 �ubat g�n�ne kadar devam edecek.

       "M�zik Kap�s�n� A�al�m" etkinli�i ba�lad�

       Beijing M�zik Salonu'nun organize etti�i "M�zik Kap�s�n� A�al�m-Haftan�n Konseri" adl� m�zik etkinli�i, 20 �ubat g�n� resmen ba�layacak. Ge�en y�l�n yaz tatilinde dizi konser d�zenleyen Beijing M�zik Salonu m�zi�i yayg�nla�t�rma amac�yla bu kez yeniden bir dizi konser d�zenlemeyi kararla�t�rd�. Beijing M�zik Salonu, daha �ok s�radan vatanda��n gidebilmesini sa�lamak amac�yla, daha �nceki gibi, dizi dinletilerin en d���k fiyat�n� 20 yuan, yani yakla��k 3 dolar olarak  belirledi.

     Al�nan bilgiye g�re, ba�layacak dizi dinletilerin zengin konular� var. Her zaman ra�bet g�ren piyano, halk m�zi�i ve orkestra gibi konserler eskiden oldu�u gibi  yine verilecek, ama bu arada g�steri bi�iminde de�i�iklik yap�lacak ve daha �ok yerli ve yabanc� m�zik �statlar� davet edilecek.

     Dizi dinletileri aras�nda Disneyland Klasik �izgi Filmlerinin Tema M�zikleri Konseri, yerli ve yabanc� klasik m�zik eserlerini bir araya getiren Sorrento'ya Geri D�n, yerli ve yabanc� film ve TV eserlerinin fon m�ziklerini sunan Ge�mi�e Kalan Sevgi adl� konser... ABD'nin Chicago kentinden bir orkestra da se�kin performans�yla �inli izleyicilere samimi selamlar�n� sunacak.

       "M�zik Kap�s�n� A�al�m" �teden beri milli k�lt�r� yayg�nla�t�rmay� g�rev alan� olarak g�r�yor. Halk m�zi�ini seven izleyiciler de Erhu �stad� Song Fei gibi isimlerle bulu�acak.

       Tibet'te 1616 sit alan� ke�fedildi

      Tibet �zerk B�lgesi'ndeki tarihi eserlerin bir d�k�m�n� ��karmak amac�yla Nisan 2007'de ba�lat�lan genel say�m �al��malar�n�n sonucunda, 1616 yeni sit alan� ke�fedildi.

      Tibet Tarihi Eserler �al��malar� Toplant�s�'ndan edinilen bilgiye g�re, b�lgede il�eler d�zeyinde ger�ekle�tirilen say�m �al��malarda �nemli ilerlemeler kaydedildi. Lasa'ya ba�l� bir il�edeki yer alan bir tap�nakta Ming Hanedan�na ait duvar resimleri ke�fedildi; Chumardo eski sava� g�zergah� yeniden g�n �����na ��kar�ld�...

      Bome il�esinde ke�fedilen 3 ta� mezar, Tibet'in do�u ve Tibet'e kom�u olan Sichuan eyaletinin bat� kesimlerinin tarihlerinin ara�t�r�lmas� i�in referans de�eri ta��yor. Ngari b�lgesinde de 70'ten fazla ta� kal�nt�, eski bina, mezar, ta� tap�nak ve oymalar ke�fedildi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040