Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

2008'de en �ok kullan�lan �ince kelimeler belirlendi (09-03-06)

(GMT+08:00) 2009-03-06 19:58:44 cri

      2008 y�l�nda �in'deki ve d�nyadaki geli�meleri �ince karakterlerle yans�tmak amac�yla "2008 Y�l�n�n �ince Kelimeleri" ad�yla internet �zerinde yap�lan ara�t�rman�n sonucu bu ay�n ba��nda a��kland�. "Uyum"(He), "Reform ve D��a A��lman�n 30 Y�l�" (Gai Ge Kai Fang 30 Nian), "�at��ma" (Zheng) ve "Wall Street F�rt�nas�" (Hua Er Jie Feng Bao) hem �lke i�inde hem de yurt d���nda en �ok kullan�lan kelime ve s�zc�kler olarak belirlendi.

       Uzmanlar, "Uyum" kelimesinin 2008 y�l�ndaki �in tablosunu yans�tt���n� savunuyor. �in vatanda�lar�n�n 2008 y�l�n�n ba��nda kar ve deprem afetlerinin �stesinden gelmesinin, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n ba�ar�yla d�zenlenmesinin ve �in h�k�metinin b�y�k miktarda sermaye ay�rarak finans kriziyle AB �lkeleri ve ABD ile birlikte m�cadele etmesinin, "Uyum"un en g�zel ifadesi oldu�una i�aret ediliyor.

       D�nya ise 2008 y�l�n� �at��malar i�inde ge�irerek 2009'a girdi.

       Wen Jiabao: Ulusal kitap okuma bayram� ilan edilmeli

       �in Ba�bakan� Wen Jiabao, 28 �ubat g�n� internette vatanda�larla sohbet etti. Wen Jiabao, "Bilgiler insana sadece g�� de�il, g�venlik duygusu ve mutluluk da getirir. L�tfen, kitap okuyun. Bu, benim �midim" diye konu�tu.

        Bir vatanda��n ulusal kitap okuma bayram�n�n ilan edilip t�m vatanda�lar�n kitap okumas�n�n te�vik edilmesi ve b�ylece geleneksel �in k�lt�r�n�n yayg�nla�t�r�lmas� ve aktar�lmas� �nerisinde bulundu. Wen Jiabao, bu vatanda��n �nerisine kat�ld���n� ifade ederek, �in'in d�nyadeki ileri k�lt�rleri benimsemesi gerekti�ini vurgulad�. Ba�bakan Wen, kendi �lkesinin k�lt�r�n� anlamayan birisinin d�nyay� tan�mas�n�n da zor oldu�unun alt�n� �izdi. Wen Jiabao, metroda vatanda�lar�n elinde birer bir kitap g�rmek istedi�ini dile getirdi.

        �in'deki en b�y�k "tiyatro k�y�" Xichen B�lgesinde kuruluyor

        Beijing �ehrinin Xichen b�lgesinden edinilen bilgiye g�re, �in'deki en b�y�k "k���k tiyatro toplulu�u" niteli�ini ta��yan "Fanxing Tiyatro K�y�"n�n yap�m� Temmuz ay�nda bitirilerek hizmete girecek.

       27 milyon yuan de�erindeki "Fanxing Tiyatro K�y�"n�n y�z�l��m� 5000 metrekare olarak tasarland�. Tiyatro k�y�n�n ilk a�amas�nda 5 k���k tiyatro a��lacak. 5 k���k tiyatrodan ikisi 200'er, biri 150 ve kalan ikisi ise 80 koltuk kapasitesinde. "Fanxing Tiyatro K�y�"nde tiyatrolardan ba�ka, sergi salonu, kafe, kitap bar� ve lokantalar da bulunacak. �lgili kurulu�un onay� al�nd�ktan sonra tiyatro k�y�nde �in'in en uzun afi� duvar� olu�turulacak.

        "Fanxing Tiyatro K�y�"ndeki bilet fiyatlar�n�n 100 ile 120 yuan aras�nda olmas� �ng�r�l�yor. Tiyatro k�y�nde a��k prova g�n� yap�lacak, sanat kurslar� d�zenlenecek, semtlerde g�steriler sunulacak, �zel halk kitlelerine d���k fiyatl� biletler sa�lanacak.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040