Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
• Xinjiang'da 5.2 b�y�kl���nde deprem
Xinjiang'�n Aksu b�lgesine ba�l� Keping il�esinde 20 �ubat g�n� Richter �l�e�ine g�re 5.2 b�y�kl���nde bir deprem meydana geldi.
• �li nehri vadisi, Xinjiang'�n ikinci "Ku�u g�l�"ne d�n���yor
Xinjiang'�n �li nehri vadisinde ku�ular i�in do�a koruma b�lgesi kurularak, buran�n Xinjiang'�n ikinci "Ku�u g�l�"ne d�n��t�r�lmesine karar verildi�i bildirildi.
• Xinjiang'da okuyan yabanc� ��renci say�s�nda yeni rekor
Xinjiang'a ��renim g�rmek i�in giden yabanc� ��rencilerin say�s�n�n, ge�en y�l 3475 olarak belirlenerek yeni bir rekor d�zeye ula�t��� bildirildi.
• Xinjiang, d�� ticaret art���nda �lkede ikinci durumda
K�resel ekonomideki durgunluk ile ulusal ekonomide kar��la��lan s�k�nt�lara ra�men Xinjiang'in d�� ticaretindeki h�zl� art�� ge�en y�l da s�rd�.
• Yoksul Xinjiangl�lara konut g�vencesi
Xinjiang'daki �ehirlerde ya�ayan yakla��k 303 bin d���k gelirli ailenin konut s�k�nt�s�n�n Xinjiang y�netimi taraf�ndan �n�m�zdeki �� y�lda yap�lacak y�kl� yat�r�mla giderilmesi bekleniyor.
• Xinjiang'�n 2009'daki b�y�me hedefi y�zde 9
Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi y�netimi, b�lge ekonomisinin 2009'daki b�y�me hedefini y�zde 9 olarak belirledi. Bu temelde iki haneli b�y�me ger�ekle�tirmek i�in �aba harcanaca�� bildirildi.
• G�ney Xinjiang'�n kalk�nmas�na devletten y�kl� yat�r�m
�in h�k�metinin Xinjiang'�n g�neyinde yer alan �� b�lgenin geli�me ad�mlar�n� h�zland�rmak i�in �n�m�zdeki be� y�lda 53 milyar 400 milyon yuan tutar�nda maddi destek sa�layaca�� bildirildi.
• Xinjiangl�lar�n ya�am d�zeyi h�zla y�kseldi
Xinjiang'da 2008'de hayata ge�irilen bir dizi proje sayesinde farkl� etnik gruplardan b�t�n vatanda�lar�n reform ve d��a a��lma ile ekonomik ve sosyal geli�menin meyvelerinden daha fazla kazan� elde etti�i bildirildi.
• Xinjiang ekonomisi alt� y�ld�r iki haneli b�y�yor
Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi'nin ekonomisindeki istikrarl� ve h�zl� b�y�menin bu y�l da s�rd�r�lerek gayri safi b�lge i�i has�las�n�n y�zde 11 oran�nda artmas� bekleniyor.
• Yeni k�y sa�l�k g�vencesi sisteminden 10 milyon ki�i yararlan�yor
Xinjiang'da uygulanan yeni tip k�y sa�l�k kooperatifleri sisteminden bug�ne kadar yakla��k 10 milyon ki�inin yararland��� bildirildi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040