Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�li nehri vadisi, Xinjiang'�n ikinci "Ku�u g�l�"ne d�n���yor

(GMT+08:00) 2009-02-18 16:56:08 cri
Xinjiang'dan k�sa k�sa (18-02-2009)

----�li nehri vadisi, Xinjiang'�n ikinci "Ku�u g�l�"ne d�n���yor

    Her k�� giderek daha fazla ku�uya ev sahipli�i yapan Xinjiang'�n �li nehri vadisinde ku�ular i�in do�a koruma b�lgesi kurularak, buran�n Xinjiang'�n ikinci "Ku�u g�l�"ne d�n��t�r�lmesine karar verildi�i bildirildi.

    �in'de ikinci d�zey ulusal koruma alt�nda bulunan ku�ular, k��� �in'in g�neyinde, yaz�n ise Sibirya'da ge�iriyor. Xinjiang'�n kuzeyinden ge�en �li nehri vadisinde geni� sulak alanlar, eskiden ku�ular�n g�� s�recinde yaln�zca bir u�rak yeriyken, 2004'ten bu yana ku�ular�n k��� ge�irdikleri yer durumuna geldi. Ba�lang��ta tek t�k gelen ku�ular�n say�s�, bug�n 60'� ge�mi� durumda. Ku�ular�n yan� s�ra ba�ka �ok say�da yabani g��ebe ku� da buraya ak�n etti.

    Ormanc�l�k uzmanlar�, �li nehri vadisinin Bay�nburuk bozk�r�ndan sonra Xinjiang'�n ikinci "Ku�u g�l�" haline gelmesinin, buran�n �zg�n iklim ko�ulunun yan� s�ra, son y�llarda y�kl� yat�r�mla ger�ekle�tirilen do�al ormanlar� koruma ve sulak alanlar� yeniden canland�rma projeleri sayesinde h�zla d�zelen ekolojiden kaynakland���na dikkat �ekiyor.

----Xinjiang'da 10 ormanc�l�k projesi

    Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi y�netiminin ekonomik ve sosyal geli�me ile ekolojik in�a aras�ndaki uyumu peki�tirmek i�in bu y�l ormanc�l�k alan�nda 10 �ncelikli proje uygulayaca�� bildirildi.

    Do�al ormanlar�n korunmas� ve a�a�land�rma �al��malar�n�n yo�unla�t�r�lmas�, vaha ekonomisine dayal� Xinjiang i�in b�y�k �nem ta��yor. B�lgede son y�llarda ger�ekle�tirilen bir dizi ekolojik proje sonucunda ��lle�me e�ilimi etkili bi�imde �nlenerek ya�am ortam� b�y�k �l��de d�zeldi. Ayn� zamanda h�zla geli�en ormanc�l�k �al��malar�yla 10 bine yak�n ki�iye istihdam sa�land�, k�yl�lerin geliri de art�r�ld�.

    B�lgede bu y�l ba�lat�lacak koruyucu orman �eridi olu�turma, Tar�m Havzas� �evresini �slah etme, Tianshan ve Altay da�lar�ndaki do�al ormanlar ile sulak alanlar� yeniden canland�rma dahil olmak �zere 10 �ncelikli projenin uygulanmas�yla b�lgenin ekolojik g�venli�in peki�tirilmesi, ormanc�l���n ekonomik ve sosyal verimlili�inin art�r�lmas� ve �a�da� ormanc�l���n geli�me ad�mlar�n�n h�zland�r�lmas�n�n ama�land��� bildirildi.

----Xinjiang'da dinazor yumurtas� fosilleri bulundu

    Xinjiang'da yer alan Tianshan Da�lar�'n�n g�ney kesiminde k�sa s�re �nce alt� adet dinazor yumurtas� fosili bulundu�u bildirildi. Xinjiang'da ilk kez bulunan bu dinazor yumurta fosillerinin bundan 170 milyon ile 250 milyon y�l �ncesindeki Jura Devri'ne ait oldu�u tahmin ediliyor.

    Yumurta fosillerinin d��� k�r�k olmas�na ra�men yumurtan�n kabu�u, ak� ve sar�s� net olarak ay�rt edilebiliyor. Bu fosillerden biri, yakla��k bir kilo a��rl���nda ve �zerinde yan�k izlerinin yan� s�ra, b�ceklerden kalma ��r�k izleri de bulunuyor.

    Bundan milyonlarca y�l �nce Xinjiang'da 11 �e�it dinazor ya�ad��� biliniyor. B�lgede daha �nce dinazor kemikleri ile ayak izlerinin fosilleri bulunmu�tu. Son dinazor yumurtas� fosillerinin bulundu�u b�lgede ise bug�ne kadar �ok say�da bal�k ve kabuklu hayvan fosili de bulundu.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040