Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Xinjiang, d�� ticaret art���nda �lkede ikinci durumda

(GMT+08:00) 2009-01-28 19:12:57 cri
Xinjiang'dan k�sa k�sa (28-01-2009)

----Xinjiang, d�� ticaret art���nda �lkede ikinci durumda

    K�resel ekonomideki durgunluk ile ulusal ekonomide kar��la��lan s�k�nt�lara ra�men Xinjiang'in d�� ticaretindeki h�zl� art�� ge�en y�l da s�rd�. Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi y�netimi taraf�ndan k�sa s�re �nce yap�lan a��klamaya g�re, b�lgenin d�� ticaret hacmi ge�en y�l 22 milyar 217 milyon yuan� bularak y�zde 62 oran�nda artt�. �lke ortalamas�ndan 44.2 puan y�ksek olan bu art�� h�z�yla Xinjiang, �in'deki eyalet d�zeyindeki idari birimler aras�nda d�� ticareti en h�zl� artan ikinci b�lge oldu.

    Xinjiang y�netiminin b�lgenin d�� ticaret hacminin 2009'da y�zde 25 oran�nda artarak, 27 milyar 800 milyon dolara ula�mas�n� hedefledi�i bildirildi.

    Bu arada, Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi Ula�t�rma M�d�rl��� taraf�ndan yap�lan a��klamaya g�re, Xinjiang'dan karayoluyla ger�ekle�tirilen mal ticareti ge�en y�l 2 milyon 438 bin tona ula�t�, karayoluyla uluslararas� seyahat yapan yolcular�n say�s� da 780 bini buldu.

    Xinjiang ile kom�u �lkeler aras�nda bug�n 105 uluslararas� yolcu ve mal ta��mac�l��� hatt� a��lm�� durumda. Geli�mi� ula��m a�� sayesinde Xinjiang ile G�ney, Orta ve Bat� Asya �lkeleri aras�ndaki uluslararas� karayolu ula��m� b�y�k �l��de kolayla�t�.

    2009'da karayolu ula��m� alan�ndaki uluslararas� temas ve i�birli�ini daha da yo�unla�t�racaklar�n� belirten Xinjiang ula�t�rma idaresi yetkilileri, ayn� zamanda s�n�r kap�lar�ndaki altyap� in�as�n� daha sa�l�kl� hale getirerek daha kaliteli hizmet vereceklerini kaydetti.

----K�y karayolu in�as�nda �nemli ilerleme

    Geni� bir alan� kapsayan Xinjiang'da in�a edilen k�y karayollar�n�n toplam uzunlu�unun 98 bin kilometreye ula�t��� ve b�ylece k�rsal kesimlerdeki ula��m ko�ullar�n�n h�zla d�zeltildi�i bildirildi.

    Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi Ula�t�rma M�d�rl��� taraf�ndan k�sa s�re �nce verilen bilgilere g�re, k�y karayollar� in�as� alan�nda 2008'de Xinjiang'da toplam 1584 proje ger�ekle�tirilerek toplam uzunlu�u 11 bin kilometreyi bulan yeni k�y karayollar� in�a edildi.

    60 nahiye ve kasabayla 900 k�ye karayolu daha ula�mas�yla yakla��k 2 milyon k�yl� ve �oban�n ula��m� kolayla�t�. Bug�n Xinjiang'da nahiye ve kasabalar�n y�zde 99'una ve k�ylerin y�zde 78'ine karayolu ula�m�� bulunuyor. Ula��m�n kolayla�mas�yla b�lgede ya�ayan k�yl� ve �obanlar�n �retiminde ve ya�am�nda �nemli de�i�iklikler meydana geldi.

    Xinjiang y�netiminin �n�m�zdeki be� y�lda 120 milyar yuan yat�r�m yaparak, 50 bin kilometre yeni karayolu in�a edece�i, bu �al��malar�n �nceli�ini k�y karayollar�n�n olu�turdu�u ��renildi.

----Xinjiang'�n turistik yerlerinde "Tuvalet Reformu"

    Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi y�netiminin �n�m�zdeki iki y�lda toplam 100 milyon yuan harcayarak, turistik b�lgelerde 145 standart tuvalet in�a etmeyi planlad��� bildirildi.

    Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi Turizm �daresi taraf�ndan verilen bilgilere g�re, ge�en y�l ba�lat�lan "Tuvalet Reformu" kapsam�nda bug�ne kadar yakla��k 24 milyon 800 bin yuan harcanarak, turistik yerlerde 71 yeni tuvalet kuruldu, alt� tuvalet de standarda uygun hale getirildi.

    Xinjiang'�n turizm sekt�r�nde son y�llarda kaydedilen h�zl� geli�meye ra�men, tuvalet turistlerin en �ok �ikayet ettikleri konu oldu. Turizmin geli�mesini engelleyen tuvalet sorunu, b�lgenin imaj�na da zarar verdi. Bunun �zerine Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi y�netimi b�nyesinde �zel bir birim olu�turularak ge�en y�l "Tuvalet Reformu" ba�lat�ld�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040