Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Yoksul Xinjiangl�lara konut g�vencesi

(GMT+08:00) 2009-01-21 18:47:57 cri
Xinjiang'dan k�sa k�sa (21-01-2009)

----Yoksul Xinjiangl�lara konut g�vencesi

    Xinjiang'daki �ehirlerde ya�ayan yakla��k 303 bin d���k gelirli ailenin konut s�k�nt�s�n�n Xinjiang y�netimi taraf�ndan �n�m�zdeki �� y�lda yap�lacak y�kl� yat�r�mla giderilmesi bekleniyor.

    Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi y�netimi taraf�ndan k�sa s�re �nce verilen bilgilere g�re, �n�m�zdeki �� y�lda 244 bin yeni d���k kiral� ev in�a edilerek d���k gelirli ailelerin en az y�zde 80'nin konut ihtiyac� kar��lanacak. D���k gelirli ailelerin geri kalan k�sm�n�n konut ihtiyac�n�n ise d���k bedelle sat�lacak evlerle kar��lanaca�� ��renildi.

    Xinjiang'da ge�en y�l d���k kiral� evlerin in�as�na toplam 1 milyar 440 milyon yuan harcand�, bu miktar bir �nceki y�la g�re y�zde 32 oran�nda artt�.

----Tar�m�n geli�mesi i�in 150 milyon yuan ek harcama

    Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi y�netiminin tar�m�n geli�mesini desteklemek i�in bu y�l 150 milyon yuan ek harcama yapaca�� bildirildi.

    Xinjiang'da k�sa s�re �nce d�zenlenen K�y �al��malar� Toplant�s�'ndan elde edilen bilgilere g�re, Xinjiang y�netimi taraf�ndan yap�lacak ek harcamalar�n 40 milyon yuanl�k k�sm�, tar�m�n altyap�s�n�n g��lendirilmesi i�in kullan�lacak. Tar�m kooperatiflerinin geli�mesine 20 milyon yuan, tar�msal �r�nlerin kalitesinin art�r�lmas�na 50 milyon yuan, ziraat teknolojilerini ara�t�rma ve geli�tirme �al��malar�na 30 milyon yuan, k�yl�lere bilgi hizmeti sa�lanmas� i�in de 10 milyon yuan harcanaca�� ��renildi.

----Xinjiang �ehirlerinin g�zelle�tirilmesine 9 milyar yuan yat�r�m

    Xinjiang'daki �ehir ve kasabalar�nda at�k su ve ��p i�leme tesisleri ile dijital �ehir in�as� i�in bu y�l 9 milyar yuan harcanarak �ehirlerin g�r�n�m�n�n ve ya�am ortam�n�n d�zeltilece�i bildirildi.

    Xinjiang Uygur �zerk B�lgesi �mar ve �skan M�d�rl��� taraf�ndan verilen bilgilere g�re, �zerk b�lge y�netimi taraf�ndan yap�lacak bu yat�r�mlarla at�k su ve ��p i�leme merkezleri, su tedariki sistemi, a�a�land�rma ve yol �al��malar� ger�ekle�tirilecek. Asya Kalk�nma Bankas� dahil uluslararas� finans kurulu�lar�n�n kredilerinin de kullan�laca�� altyap� in�as�n�n yan� s�ra, �ehirlerde su ve do�algaz tedariki ile �s�tma sistemlerinde i�letmecilik reformu da ba�lat�lacak.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040