Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
• �in'in Chang'an Grubu Meksika piyasas�na girdi
�in'in Chang'an Grubu taraf�ndan k�sa s�re �nce yap�lan a��klamaya g�re, grup �at�s� alt�ndaki "Benben", "Zhixiang" ve "Ruizhi" gibi markal� arabalar, �n�m�zdeki y�ldan itibaren Meksika'da da �retilecek.

• Singapur'da ya�l�lara y�nelik hizmetler
Singapur Sosyal Geli�me, Gen�lik ve Spor Bakanl���, �n�m�zdeki be� y�l i�inde 17 milyon ABD dolar� tutar�nda yat�r�m yaparak, ya�l�lar i�in alt� tane g�nd�z bak�m merkezi ve 22 tane spor merkezi kurmaya karar verdi.

• �in Bahar Bayram�, Londra'da da kutland�
�in'in en �nemli geleneksel bayram� olan Bahar Bayram� dolay�s�yla, �ngiltere'nin ba�kenti Londra'daki Trafalgar Meydan�'nda bir kutlama t�reni d�zenlendi.

• Fransa, �in'in Bo�a Y�l� i�in pul bast�rd�
Fransa Posta �daresi, �inlilerin Bahar Bayram�'n� kutlamak i�in Bahar Bayram�'ndan �nce Paris'te Bo�a Burcu pulu bast�rd�.

• �inlilerden G�ney Amerika ve G�ney Kutbu gezilerine b�y�k ilgi
Asya Turizm Acentas�, Arjantin'de �inliler taraf�ndan kurulan ilk turizm acentas�. 40 y�ll�k ge�mi�e sahip olan bu acenta, �in ve Arjantin aras�ndaki turizm temaslar�n�n geli�mesine tan�k oldu.

• Bat�ya Yolculuk roman�n�n Avrupa versiyonuna b�y�k ilgi
Bat�'da son y�llarda �in k�lt�r�nden esinlenerek bir�ok film yap�ld�. �in'in klasik romanlar�ndan Bat�ya Yolculuk da son d�nemde Bat�l�lar�n yo�un ilgisini �eken eserlerden...

• Kahire �niversitesi Konf��yus Enstit�s�'n�n 1. y�ld�n�m� kutland�
M�s�r'�n y�z y�ll�k tarihe sahip Kahire �niversitesi'ne ba�l� Konf��yus Enstit�s�'n�n kurulu�unun birinci y�ld�n�m� dolay�s�yla, k�sa s�re �nce bir kutlama t�reni d�zenlendi.

• Singapur'daki �in mahallesinde Bahar Bayram� kutlamalar�
Ay Takvimi'ne g�re bu sene 26 Ocak g�n�ne denk gelen �in yeni y�l� ve Bahar Bayram� kutlamalar�, Singapur'daki �nl� �in mahallesinde 3 Ocak ak�am� d�zenlenen t�renle ba�lad�.

• Kazakistan'da yeni y�l tasarruflar�
Orta Asya'da yer alan Kazakistan'�n ekonomisi de, 2008 y�l�nda ABD'de meydana gelen konut krizinden etkilendi.

• Amerikal�lar bu sene s�ra d��� bir Noel ge�irdi
Noel Bayram�'nda ailecek bir araya gelen Amerikal�lar i�in bayram�n en g�zel yan�, kar��l�kl� verilen hediyelerdir. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040