Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in'in Chang'an Grubu Meksika piyasas�na girdi

(GMT+08:00) 2009-03-09 21:11:29 cri
    �in'in Chang'an Grubu taraf�ndan k�sa s�re �nce yap�lan a��klamaya g�re, grup �at�s� alt�ndaki "Benben", "Zhixiang" ve "Ruizhi" gibi markal� arabalar, �n�m�zdeki y�ldan itibaren Meksika'da da �retilecek. B�ylece Chang'an Grubu, Jili Grubu ve FAW �in �irketi'nin ard�ndan, Meksika'ya giren 3. �in otomobil �retici i�letmesi oldu.

    Chang'an Grubu bundan �nce Meksika'daki Autopark Grubu'yla, Meksika'da ortak otomobil fabrikas�n� kurmak konusunda bir i�birli�i anla�mas�n� imzalam��t�. Meksika'daki fabrika, Chang'an Grubu'nun Malezya, Vietnam, �ran, Ukrayna ve ABD'den sonra yabanc� �lkelerde kuraca�� 6. fabrikas�. Chang'an Grubu'nun �st d�zey y�neticileri, yapt��� konu�mada, Chang'an'�n kendi markalar� geli�tirmede uluslararas� standartlar� uygulad���n� ve �rettikleri ekonomik arabalar�n teknik a��dan uluslararas� markalara �ok yakla�t���n�.

    Chang'an Grubu'nun Meksika'da fabrika kurmas� sadece �in i�letmelerinin Meksika'da yat�r�m yapmas�n�n bir ba�lang�c�. �in Cumhurba�kan� Yard�mc�s� Xi Jinping k�sa s�re �nce Meksika'y� ziyaret ederken yapt��� konu�mada, �in h�k�metinin g��l� �in i�letmelerinin Meksika'daki enerji ve liman gibi alt�yap� tesislerinin in�as�na kat�lmas�n� te�vik ederek, iki �lkenin i�letmelerinin madencilik ve ileti�im gibi alanlarda, kar��l�kl� yarara dayal� i�birli�i yapmas�n� destekledi�ini ve iki taraf�n yeni enerji ve yenilenebilir enerji alanlar�nda somut i�birli�i yaparak, ticaret ve yat�r�m alanlar�ndaki yeni art�� noktalar�n� geli�tirmesini te�vik edece�ini belirtmi�ti. Halihaz�rda ZTE, Huawei ve Lenovo gibi �in i�letmetleri Meksika'da yat�r�m projeleri geli�tiriyor. Gelecekte daha fazla �in i�letmelerinin Meksika piyasas�na girerek yerel i�letmelerle i�birli�ini yapaca�� ve ortak geli�meyi ger�ekle�tirece�ine kesin g�zle bak�l�yor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040