Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Singapur'da ya�l�lara y�nelik hizmetler

(GMT+08:00) 2009-03-02 19:07:59 cri

      Singapur Sosyal Geli�me, Gen�lik ve Spor Bakanl���, �n�m�zdeki be� y�l i�inde 17 milyon ABD dolar� tutar�nda yat�r�m yaparak, ya�l�lar i�in alt� tane g�nd�z bak�m merkezi ve 22 tane spor merkezi kurmaya karar verdi.

      17 milyon dolarl�k b�t�eden 4.9 milyon dolar� g�nd�z bak�m merkezlerinin in�as�nda, kalan k�sm� ise ya�l�lar i�in kurulmu� spor merkezlerinin yenilenmesi ve yeni merkezlerin in�as�nda kullan�lacak. Ya�l�lar i�in a��lan spor merkezlerinin say�s�n�n 2013 y�l�na kadar �u anki 19'dan 41'e ��kar�lmas� hedefleniyor.

      Ekonomik, bilimsel ve teknolojik geli�meler sayesinde insanlar�n ya�am seviyesinin s�rekli y�kselmesiyle, Singapurlular�n ortalama �mr� daha da uzad�. Dolay�s�yla �lkede ya�l�lar�n say�s� s�rekli art�yor. Singapur'da kendine bakamayan ya�l�lar�n say�s�n�n gelecek y�llarda daha da y�kselece�i tahmin ediliyor. Verilere g�re, 2030 y�l�na kadar Singapur'da 65 ya� ve �st�ndeki vatanda�lar�n say�s�, toplam n�fusun y�zde 19'unu olu�turacak.

       Singapur h�k�meti, bu vatanda�lar�n g�zel bir ya�l�l�k d�nemi ge�irmesini sa�lamak i�in bir�ok �nlem ald�. Her ya�l�n�n yeterli ve istikrarl� gelire sahip olmas�n� g�vence alt�na almak, Singapur h�k�metinin �nlemlerinden ilki. �kinci olarak h�k�met, ya�l�lar�n kullan�m�na uygun konutlar sa�lamaya �zen g�steriyor. ���nc� olarak da, ya�l�lara uygun bir semt atmosferi yarat�lmas�na b�y�k �nem veriliyor.

       Singapur Sosyal Geli�me, Gen�lik ve Spor Bakanl��� ile Sa�l�k Bakanl���, 2008 y�l�nda yeni bir sa�l�k plan� a��klad�. Bu plan kapsam�nda Singapur'un alt� semtinde birer sa�l�k merkezi kurularak, buralarda ya�l�lara sa�l�k kontrol�, dan��ma, g�nl�k bak�m ve �e�itli etkinlikleri i�eren d�rt alanda hizmetler sa�lanmaya ba�lad�. B�ylece ya�l�lara y�nelik hizmet seviyesi daha da y�kselmi� oldu.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040