Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

• Kent ve k�rsal b�lgelerdeki e�itim e�itli�i i�in

• Az�nl�k milliyetlerin maddi olmayan k�lt�rel miraslar� koruma �al��mas�
Huaer, �in'in Gansu, Qinghai ve Shanxi eyaletleri ile Ningxia ve Xinjiang �zerk b�lgelerinde Han, Hui, Dongxiang, Sala, Tu, Baoan, Tibet, Guyu ve Mo�ol gibi milliyetlerin ya�ad�klar� b�lgelerde �ince'nin leh�eleriyle seslendirilen �zel bir halk �ark� �e�ididir ve yurt d���nda �zellikle de Orta Asya'daki Kazakistan, K�rg�zsitan ve �zbekistan'da yayg�nd�r.

• �in'e evlenmeye gelen ABD'li delikanl� Tang Wenbo

• �in Guomindang Partisi Ba�kan� Wu Boxiong
�in Guomindang Partisi Ba�kan� Wu Boxiong, 70 ya��nda ve siyaset�i bir aileden geliyor.

• Elmayla zenginle�en Luochuanl�lar
�in'in kuzeybat�s�nda yer Shanxi eyaletinin Luochuan il�esi "Elma memleketi" unvan�na sahip.

• Helbling: �in'in modern sanat� beni b�y�l�yor
�svi�reli Lorenz Helbling, uluslararas� alanda tan�nm�� "Art Review" sanat dergisi taraf�ndan 2007 y�l�nda g�n�m�z d�nyas�n�n sanat �evrelerinden se�ilen en �ok etkiye sahip 100 ki�iden biri ve Shanghai'da kurdu�u ShanghART galerisi de d�nya �ap�nda en etkili 75 galeriden biri olarak se�ildi.

• Bir S�rp sinolog �in'de kalmaya karar verdi
Beijing'deki bir dergide �al��an Kubota Sutic Dragana S�rbistan'dan gelen bir sinolog.

• Zeng Shuiyun ve i�letti�i T�rk lokantas�
Yiwu, �in'in do�usundaki Zhejiang eyaletinin g�neydo�usunda yer alan bir kent.

• "�in Gen� Kad�n Bilimci �d�l�" sahibi Han Xiqiu
K�sa s�re �nce sa�l�k, deniz ve kimya sanayii gibi alanlarda ara�t�rma �al��malar� yapan 5 gen� kad�n, "2008 �in Gen� Kad�n Bilimci �d�l�"ne l�y�k g�r�ld�.

• T�rk i�adam� Bekir Ceylan'�n Yiwu'daki ya�am�
Reform ve d��a a��lma uygulamalar�n�n ba�lamas�ndan bu yana ge�en 30 y�l i�inde Zhejiang eyaletinin Yiwu kentinde, yo�un ticari faaliyetler sayesinde b�y�k de�i�iklikler meydana geldi.
1 2 3 4 5 6 7 8 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040