Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Az�nl�k milliyetlerin maddi olmayan k�lt�rel miraslar� koruma �al��mas�

(GMT+08:00) 2009-03-12 15:50:16 cri

    Huaer, �in'in Gansu, Qinghai ve Shanxi eyaletleri ile Ningxia ve Xinjiang �zerk b�lgelerinde Han, Hui, Dongxiang, Sala, Tu, Baoan, Tibet, Guyu ve Mo�ol gibi milliyetlerin ya�ad�klar� b�lgelerde �ince'nin leh�eleriyle seslendirilen �zel bir halk �ark� �e�ididir ve yurt d���nda �zellikle de Orta Asya'daki Kazakistan, K�rg�zsitan ve �zbekistan'da yayg�nd�r. Huaer'in �in'in son hanedan� olan Qing Hanedan� d�neminde ortaya ��kt��� san�l�yor.

    Huaer'in yan� s�ra ad� ge�en b�lgelerde ayr�ca "Huaer'in k�z karde�i" olarak nitelendirilen "Ziyafet �ark�s�" da yayg�nd�r. "Ziyafet �ark�s�" Hui milliyetinin m�zi�idir ve d���nlerin vazge�ilmez bir e�lence etkinli�idir. Tarihi kay�tlara g�re, Tang Hanedan� d�neminde Hui milliyetinin atalar� �slamiyet'e inanan Fars ve Araplar�n geleneksel m�ziklerini �in'e getirdi. Fars ve Araplar�n bu m�zikleri zamanla �in'in �e�itli etnik gruplar� ve b�lgelerindeki halk m�zikleriyle kayna�arak g�n�m�zdeki "Ziyafet m�zi�i"ni olu�turdu.

    �in Siyasi Dan��ma Konferans� Ningxia Hui Milliyeti �zerk B�lgesi Yinchuan Komitesi Ba�kan� Hong Meixiang, "Ziyafet m�zi�i" uzman�. Beijing'deki �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans� Y�ll�k Toplant�s� s�ras�nda �in Uluslararas� Radyosu muhabiri, Hong Meixiang'la az�nl�k milliyetlerin maddi olmayan k�lt�rel miraslar� koruma �al��malar� hakk�nda bir s�yle�i yapt�. Hong Meixiang ilk �nce mikrofonumuza "Ziyafet m�zi�i"nden bir par�a seslendirdi.

    Son y�llarda Hong, Hui milliyetinin maddi olmayan k�lt�rel miraslar�n� korumak i�in b�y�k �aba sarfetti. Hong, yap�lan toplama ve derleme �al��malar�n�n ard�ndan "�in'in Kuzeybat�s�ndaki Hui Milliyetinin Ziyafet M�zi�ine Bak��" adl� kitab� kaleme ald�. Hong, ayr�ca daha �ok insan�n Ziyafet m�zi�ini tan�mas� ve anlamas� i�in baz� klasik par�alar� CD'ye aktarmay� planl�yor.

    S�yle�ide Hong, az�nl�k milliyetlerin geleneksel k�lt�r�n�n aktar�lmas� ve korunmas� konusundaki kayg�s�n� da dile getirdi. Hong, bununla ilgili olarak ��yle konu�tu:

    "�zg�n bir k�lt�r ve sanat olarak Huaer ve Ziyafet M�zi�i'nin ba�l� oldu�u sosyal, k�lt�rel ve ekolojik �evrelerde b�y�k de�i�iklikler meydana geldi. Mevcut folklor k�lt�r�n�n zinciri koptu. Folklor k�lt�r�n�n yay�lma kanallar� da de�i�ti. Modernle�me, kentle�me ve yabanc� k�lt�rlerin etkileriyle Huaer ve Ziyafet M�zi�i yok olma tehlikesiyle kar�� kar��ya kald�."

    �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans� Y�ll�k Toplant�s�'nda az�nl�k milliyetlerin geleneksel k�lt�rlerinin aktar�lmas� ve korunmas� az�nl�k milliyetlerden gelen �yelerin en �ok ilgi g�sterdi�i konulardan biri oldu. �yeler bu konuda bir�ok g�r�� ve �neri ileri s�rd�. Hong, �unlar� belirtti:

    "Bug�nk� grup toplant�s�nda her etnik grup i�in bir m�ze kurulmas� �nerisi ileri s�r�ld�. B�ylece �in ulusunun se�kin ve renkli milli k�lt�rleri d�nya halklar�n�n kar��s�nda parlayacak."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040