Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in'e evlenmeye gelen ABD'li delikanl� Tang Wenbo

(GMT+08:00) 2009-02-19 13:56:38 cri

    Robert'in e�inin soyad� Tang, bu nedenle onun �ince ad� Tang Wenbo oldu. ABD'nin Indiana eyaletinden gelen 40 ya��ndaki Tang, �in'e kar�� ilgi ve sevgi duydu�u son 5 y�l i�inde, hem aile, hem de yo�un �in dostlu�u kazand�.

    Tang Wenbo, �in'in Hunan eyaletinde ya�ayan Tang Xiping'yle internet �zerinden tan��t�. 2001 y�l�nda �niversiteden mezun olan Tang Xiping ��renimine yurtd���nda devam etmeyi planl�yordu ve �ngilizce seviyesini y�kseltmek i�in Robert'le tan��t�.

    �ki gen� internet �zerinden iki y�l boyunca yaz��t� ve 2003 y�l�nda Tang Xiping, yurt d���na ��kmak �zerindeyken, Robert, �in'e gelip Tang Xiping'i g�rmek istedi�ini bildirdi. O g�nlerde �in'de SARS salg�n� vard�, ancak Robert yine de �in'e gelmeye kararl�yd�. Robert, "Maske takmad�k, korkmuyorduk ve her�eyin d�zelece�ine inan�yorduk" diye konu�tu. Asl�nda Robert'a cesaret veren a�k�yd�.

    Robert, iki y�ld�r merak etti�i k�za ilk g�r��te a��k oldu. Yumu�ak huylu ve zarif bir insan olan Tang Xiping de Robert'i samimi buldu. B�ylece iki gen� SARS salg�n� g�nlerinde Beijing'deki b�t�n parklar� gezdi.

    �ki hafta s�ren y�ll�k izni bitmek �zereydi ve Robert'in ABD'ye giden u�a�a binmesi gerekiyordu. Ancak kalbini �in'de b�rakt�. Robert, ABD'ye d�n�nce iki gen� internette s�k� �ekilde yaz��maya devam etti ve 5 ay h�zla ge�ti. A�ustos 2003'te Robert ikinci kez �in'e geldi, ancak bu geli�indeki amac� sevdi�i �inli k�zla evlenmekti.

    Evlilik konusundaki yaz��malar�n yaln�zca 5 ay s�rmesine ra�men, Tang Xiping, birbirlerini iki y�ld�r tan�d�klar�n� ve Robert'in hayat�n� ona ba�layabilecek bir insan oldu�unu d���n�yordu. Bu nedenle Tang Xiping �nemli bir karar verdi: yurt d���nda ��renim g�rmekten vazge�meyi ve evlenmeyi tecih etti.

    O�lunun evlenece�ini ��renen Robert'in annesi ve babas� �ok mutlu oldu, ��nk� Tang Xiping'i tan�madan �nce Robert evlili�i hi� d���nmeyen biriydi. B�ylece iki gen� �ok ge�meden d�nya evine girdi.

    �ki gen� d���nlerinin Tang Xiping'in memleketi Hunan'da yap�lmas�n� kararla�t�rd�, ancak Tang Xiping'in annesi ve babas� o s�ralarda Beijing'de bulunduklar� i�in d���n haz�rl�klar�n� gelinin amcas� �stlendi. Robert, �inlilerin aras�ndaki bu samimiyetten �ok etkilendi.

    Robert'in �inli k�z Tang Xiping'le evlenmesi a�k�ndan, evlenince �in'de kalmas� da �in k�lt�r�n�n etkisinden kaynaklan�yor.

    �ok ge�meden gen� �ift Beijing'de bir ev sat�n al�p buraya yerle�ti. Robert, �u anda Tang Xiping'i tan�madan �nce �al��t��� yaz�l�m �irketinde �al��maya devam ediyor, ancak ABD'nin �al��ma saatine uymak i�in Robert her gece internet �zerinden �al��mak zorunda kal�yor ve maa�� da �ncekinin yaln�zca yar�s� kadar. Ancak Robert, "�nemli de�il, bence de�er" diye konu�tu.

    Robert ve Tang Xiping'n iki o�lu oldu. �ocuklar�n�n bak�m�na yard�m etmek i�in Tang Xiping'in annesi zaman zaman evilerine gidiyor. Damad�n� �ok seven Tang Xiping'in annesi ona her zaman �vg�ler ya�d�r�yor.

    �in'de yaln�zca 5 y�l ya�amas�na ra�men, Robert, bu �lkede her g�n de�i�iklikler ya�and���n� savunuyor.

    Robert, �in k�lt�r�n�n d��a aktar�lmas�ndan s�z ederken, ge�en y�l Beijing'de d�zenlenen Olimpiyat Oyunlar�'n� hat�rlatt�. Robert, �in'i 1980'li y�llardaki haliyle tan�yan Amarikanlar�n Olimpiyatlarla yepyeni bir �in g�rd�klerine inan�yor. Robert, Olimpiyat Oyunlar�'na te�ekk�r etmesi gerekti�ini, ��nk� Olimpiyat Oyunlar�'yla Amerikan dostlar�n�n e�inin anavatan�n� ve kendisinin ya�ad��� bu �lkeyi daha iyi tan�d���n� s�yledi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040